Mi AZ IGAZI HIT?
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

"A hit bizalom Istenben, mely által gyermeki kapcsolatot teremtünk vele. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." (Zsid 11,1)Kevesen tesznek különbséget a hit és a vallás között! Hány hit van?
"Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség." (Ef 4:5)

Hány vallás van?
Sok, ahány egyház.

Mi a hit?
"A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés." (Zsid 11:1)

Miért fontos a hit?
"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik." (Zsid 11:6)

Kiben kell hinnünk, hogy üdvözüljünk?
"Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" (Csel 16:31)

Elegendő-e csak a hit?
"Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek."
"Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?" (Jak 2:19-20)

Mit eredményez a Jézus Krisztusba vetett hit?
"Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róma 5:1)
- Egy a hit
- Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni
- Hit által igazulunk meg

Hogyan lehet hitre jutni? A hit Isten ajándéka!
"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét." (Róma 12:3)

Az igaz ember hitből él? (Róma 1:17)
Mindannyian hittel élünk: Akár hivők, akár ateisták. A házasság is hiten alapszik. Ha nem hinnénk a célba érést, nem indulnánk el.

Elegendő-e a felsorolt hit az örök élethez? Hogyan erősödik a hit?
"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." (Róma 10:17)
"Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zsolt 119:11)

A hit segít a megpróbáltatásokban
"Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dicséretet tőn az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala." (Dn 6:10)

"És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam." (1Móz 22:8)

"Hit által lakott az ígéret földén, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten." (Zsid 11:9-10)

"Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is feltámasztani." (Zsid 11:19)

Az igazi hit gyümölcse:
Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket:
"Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?"
(Mt 7:20,16)

Melyik mondat "helyes"?
a) Hitem van, de cselekedeteim nincsenek!
b) Cselekedeteim vannak, de nincsen hitem!
Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
"Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?" (Jak 2:17,20)

Mikor halott a hit? Mikor halott a cselekedet?
Milyen életet él az, aki hit által élő kapcsolatban van Jézussal?
"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Gal 2:20)

Mi bizonyítja, hogy szeretem Jézust?
"Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok." (Jn 14:15)

"Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek." (1Jn 5:2-3)

Mire szólítja fel Jézus azokat, akik hisznek Benne?
"És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám." (Mt 10:38)

Válasszuk az Isten iránti engedelmességet! Jézus ígérete azoknak, akik mellette döntöttek:
"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbál-tatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait." (Jel 3:10)

Fontos bibliai kijelentések
"Szeretteim, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott." (Júd 3)

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. (1Tim 4:7)

Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet. (Lk 17:5)

A hűségeseknek szóló ígéret!
Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
(Fil 1:6)

Forrás: Ellen G. White: Boldog Élet c. könyve

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Amikor Isten hallgat

Isten örök szeretete

Amiben hiszel, azzá leszel!


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!