BIZTONSÁG SZERETET ÁLTAL

A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert Istentől ered. Ha megtanulnánk a szelíd feleletet, amely ". elfordítja a harag felgerjedését." (Példa 15:1), a szeretetet, amely ".hosszútűrő, kegyes." (1Kor 13:4), ".sok vétket elfedez" (1Pt 4:8), milyen gyógyító erejű lenne életünk! Mennyire átalakulna életünk! Földünk a mennyhez lenne hasonlóvá és annak előíze lehetne.Ez értékes leckéket oly egyszerűen taníthatjuk, hogy a kisgyermekek is megértik. A gyermeki szív érzékeny és fogékony. Ha idős korunkban is olyanok lennénk, ".mint a gyermekek" (Mt 18:3), ha megtanulnánk Megváltónk egyszerűségét, szelídségét és gyengéd szeretetét, akkor nem lenne nehéz számunkra, hogy megérintsük a kicsinyek szívét és megtanítsuk őket a szeretet gyógyító szolgálatára.

Világi szemszögből nézve a pénz hatalom, de keresztény szemmel tekintve a szeretet a hatalom. Ez az alapelv szellemi és lelki erőt foglal magában. A tiszta szeretetnek különleges hatalma van a jó cselekvésére és nem tehet semmi mást, csak jót. Megakadályozza az egyenetlenséget, a nyomorúságot, és a legigazabb boldogságot hozza. A gazdagság gyakran befolyás a rombolásra és a pusztításra.

A kényszer erős arra, hogy kárt tegyen, de a tiszta szeretet tulajdona az igazság és a jóság. A szeretet olyan palánta, amelyet táplálnunk kell. - Az otthon legyen a legtisztább és legmagasztosabb szeretet központja. A békét, az összhangot, a szeretetet és a boldogságot kitartóan kell ápolnunk mindennap, míg végül ez értékes dolgok megmaradnak a család tagjainak szívében. A szeretet palántáját gondosan kell táplálni, különben elhal. Minden jó elvet ápolnunk kell, ha azt akarjuk, hogy viruljon lelkünkben.

Ki kell irtanunk azt, amit Sátán ültet el szívünkben: az irigységet, a féltékenységet, a gonosz gyanakvást, a gonosz beszédet, a türelmetlenséget, az előítéletet, az önzést, a kapzsiságot és a hiábavalóságot. Ha megengedjük, hogy e gonosz dolgok szívünkben maradjanak, akkor olyan gyümölcsöket teremnek, amelyek sokakat megfertőznek. Ó! mily sokan ápolják azokat a mérges növényeket, amelyek tönkreteszik a szeretet értékes gyümölcseit és beszennyezik a lelket.

Emlékezz gyermekkorodra! Ne csak szigorral bánj gyermekeiddel, elfelejtve gyermekkorodat és azt, hogy ők még csak gyermekek! Ne várd el tőlük, hogy tökéletesek legyenek! Ne igyekezz őket egyszerre felnőtt férfiakká és nőkké tenni cselekedeteikben! Ha így teszel, bezárod a közeledés ajtaját, amely máskülönben nyitva állt volna számodra. Arra ösztönzöd őket, hogy ajtót nyissanak az ártalmas befolyások előtt, és mások előtt is, akik megmérgezik fiatal elméjüket, még mielőtt a veszély tudatára ébrednél.

A szülők ne felejtsék el saját gyermekkori éveiket; azt, hogy mennyire vágyakoztak rokonszenvre és szeretetre és milyen boldogtalanok voltak, amikor korholták és ingerülten szidták őket. Legyenek újra fiatalok érzéseikben és ereszkedjenek le gyermekeikhez, hogy megértsék szükségleteiket. Szükségük van szelíd, bátorító szavakra. Mily könnyen szólhatnak az édesanyák kedves és szeretetteljes szavakat, amelyek napsugárként hatolnak be a kicsinyek szívébe, elfelejtetve velük bajaikat. Szülők! Adjatok szeretetet gyermekeiteknek: szeretetet csecsemőkorukban, gyermekkorukban és ifjúkorukban! Ne összeráncolt homlokkal, hanem mosolyogva nézzetek reájuk!

Tartsátok gyermekeiteket derűs légkörben! - A kicsinyeket minden bajukban gondosan kell vigasztalnunk. A gyermekek a csecsemőkor és a felnőttkor között általában nem kapják meg azt a figyelmet, amelyre szükségük van. Olyan édesanyákra van szükség, akik úgy vezetik gyermekeiket, hogy ők a család részének tekintsék magukat. Az édesanya beszéljen gyermekeivel reményükről és küzdelmükről. A szülők gondoljanak arra, hogy gyermekeikkel való törődésüket előtérbe kell helyezniük az idegenekkel szemben. Napfényes légkörben kell tartaniuk őket az anya vezetése alatt. Segítsetek gyermekeiteknek, hogy kivívják a győzelmet. Vegyétek körül őket a szeretet légkörével. Így megfékezhetitek makacs természetüket.

Amikor a gyermekeknek az ételnél is szükségesebb a szeretet. - Sok anya szégyenletesen elhanyagolja gyermekeit azért, hogy időt szakítson ruhájának hímzésére, vagy gyermekei kicsiny ruháinak díszítésére. Amikor a gyermekek fáradtak és valóban szükségük lenne gondozásra, elhanyagolja őket vagy valami ennivalót ad nekik. Az ételre nemcsak hogy nincs szükségük, hanem határozottan káros számukra. Az amire szükségük van, az az anya lecsendesítő ölelése. Minden anya szakítson időt arra, hogy megadja gyermekeinek e kis kedveskedést, amely oly lényeges csecsemőkorukban és gyermekkorukban. Így az édesanya összekapcsolhatná gyermekei szívét és boldogságát az övével. Az anya az a gyermekei számára, ami Isten a mi számunkra.

Az ésszerű kívánságokat ki kell elégítenünk. - Mindig véssétek gyermekeitek szívébe azt a tényt, hogy szeretitek őket, érdekükben dolgoztok és boldogságuk fontos számotokra, s azt akarjátok tenni, ami javukat szolgálja. Kicsiny kívánságaikat észszerűen elégítsétek ki.

A gyermekek irányításánál sohase cselekedjetek felindulásból. A tekintély és a szeretet olvadjanak össze. Ápoljátok és gyakoroljátok mindazt, ami jó és kedves! Vezessétek rá őket arra, hogy vágyakozzanak a magasabb javak után, azáltal, hogy bemutatjátok nekik Krisztust. Miközben megtagadjátok tőlük azokat a dolgokat, amelyek károsak számukra, legyen láthatóvá, hogy szeretitek és boldoggá akarjátok őket tenni. Minél kevésbé vonzók, annál nagyobb igyekezettel nyilvánítsátok ki irántuk szereteteteket. Midőn gyermeked bízik abban, hogy boldoggá akarod tenni, a szeretet minden falat ledönt. Ez a Megváltó emberekkel való bánásmódjának az elve, ez az az elv, amelyet be kell vinnünk a gyülekezetbe.

A szeretetet kifejezésre kell juttatnunk. - Sok családban nagyon hiányzik az egymás iránti szeretet kifejezése. Nem érzelgősségre van szükség, hanem szeretetre, a gyengédségnek szeplőtlen, tiszta, méltó módon való kifejezésére. Sokan korlátlanul ápolják a szív keménységét, szóban és cselekedetben a jellem sátáni oldalát nyilvánítják ki. A gyengéd szeretetet mindig ápolni kell a férj és feleség, a szülő és gyermek, a fitestvér és nőtestvér között.

Meg kell gátolni minden elhamarkodott szót, hogy az egymás iránti szeretet hiányának még a látszata se álljon fenn. A családban mindenkinek az a kötelessége, hogy jókedvű legyen és kedvesen beszéljen. Ápoljátok a gyengédséget, a vonzalmat és a szeretetet, amely apró udvariasságokban, a beszédben, valamint gondoskodó figyelmességben nyilvánul meg. A gyermekeknek az apjuk és anyjuk tiszteletére való nevelésnek az a legjobb útja, ha láthatják, az apa kedves figyelemmel adózik az anyának, az anya pedig figyelmet és tiszteletet tanúsít az apa iránt. A szülőkben megnyilvánuló szeretet az, ami a gyermekeket az ötödik parancsolat iránti engedelmességre vezeti és ügyelnek a parancsra: "Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz" (Ef 6:1).

Jézus szeretete tükröződjék a szülőkben! - Ha az édesanya elnyerte gyermekei bizalmát és megtanította őket arra, hogy szeressék őt és engedelmeskedjenek neki, akkor megadta számukra a keresztény élet első tanítását. Úgy kell Megváltójukat szeretni, benne bízni és neki engedelmeskedni, ahogyan szüleiket szeretik, bíznak bennük és engedelmeskednek nekik. A szeretet, amelyet a szülő hűséges gondoskodásban és helyes nevelésben nyilvánít ki gyermekének, az csak homályosan tükrözi Jézus szeretetét hű népe iránt.

Forrás: Ellen G. White: Boldog Élet c. könyve

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Házasság és család a bibliában

A kereszténység egyedülálló

A mennybe vezető út


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!