A VILÁG RÁD KÉNYSZERÍTI AKARATÁT

"Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti szellemi dicsőítésetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." (Róm. 12:1-2)Pál szinte könyörög a római gyülekezetnek, hogy szánják oda a testüket élő áldozatul Istennek. Ez a lépés megújítja a gondolkodásmódunkat. Az elménk megújítása által megszabadulunk a világ akaratától, és elkezdünk másképpen gondolkodni, beszélni, ami azután megvalósulást fog hozni a győzelemben. A beszédünk életet, vagy halált hozhat. A beszédünk által legyőzöttek leszünk vagy győztesek. Rajtunk áll, vagy bukik.

A világ alattomos módon éri el, hogy az ő evangéliuma szerint gondolkodjunk. Pál felhívja a figyelmünket arra, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Vajon miért kéri ezt? Mert veszélyeket hordoz magával. Hogyan gondolkodik a világ? "A biztonságot, a pénz adja meg! Minél többet keresek, annál többet érek el! Csak így jutok el a csúcsra!" De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Ezért is kell megújítani az elménket, mert megfertőzött bennünket ez a gondolkodásmód.

Ahhoz, hogy sikeres, vagyonos legyél, a létra alsó fokáról kell kezdened. A nullapontról kell elindulni. A ranglétrán fel kell kapaszkodnod. Az életed hátralévő részét azzal töltöd, hogy minél magasabbra juss. Ehhez sok embert kell eltaposnod. A feljutás a csúcsra, a sikerhez, mások eltaposásával, megalázásával jár. Nem tudsz aludni éjszaka, forgolódsz az ágyadban mert gondolkodsz, és emészted magad. Reggel fáradtan ébredsz, és mész hajszolni a sikert. Észre sem veszed, és eljutsz oda, ahonnan már nincs visszaút, mert egyetlen cél vezet, a létra legmagasabb foka, aminek nincs vége.

A világ nem elégszik meg a gondolataiddal, neki kell a szíved, a tested is. Egész lényeddel kell őt szolgálnod. Mivel jár a siker? Amivel fizetned kell érte, azt természetesen nem veszed észre a rajt előtt. Elveszíted legelőször önmagad. Azután következik a tűrőképességed, házasságod, gyermekeid, barátaid, egészséged, fiatalságod.

A világ csupán ezt tudja nyújtani a számodra. Tudod mi Isten szemében a siker? Ha azt tesszük, amire elhívott bennünket. Hogyan érhetem el? Megújítom az elmémet az Igével! "Megfelelő vagyok én Istennek a munka elvégzéséhez?" - kérdezed. Mielőtt válaszolnék rá, vagy akár kapásból te, kérlek figyelmesen olvasd el velem a következő Igéket.

"És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Teremtette tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremtette őt: férfivá és asszonnyá teremtette őket. És Isten megáldotta őket, és mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. És mondta Isten: Ímé nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. És látta Isten, hogy minden amit teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett reggel, hatodik nap." (1Móz. 1:26-31)

Itt hatalmat kap az ember Istentől, hogy uralkodjon. Az ember nem tud teremteni. Az első emberpár gyümölccsel élt, az állatok pedig növényevők voltak. A szaporodás is a mi kezünkben van. Hogy mennyi gyereket akarsz, az a te kezedben van. Én egyvalamit azért nem találok meg a felsorolásban, noha meg is éljük időnként. Isten nem mondta, hogy az embereken is uralkodhatunk. Tehát nem emelkedhetünk egymás fölé, még a siker elérése érdekében sem. Egyvalami megragadta a figyelmemet. Isten azt mondta amikor az embert teremtette, hogy igen jó! Most ismét felteszem a kérdést: Megfelelő vagyok én Istennek a munka elvégzéséhez?

Bátran merem állítani, hogy igen! Lehet hogy a szüleink nem akartak bennünket, de Isten eltervezett magának még a világ alapítása előtt. Semmi nem volt még meg, amikor mi már ott voltunk a tervében, a szívében. Ő már akkor szeretett minket. Még a szüleink, dédszüleink, ősszüleink sehol nem voltak, Isten már ismert bennünket. Összeállította a személyiségünket, egyéniségünket, és igen elégedett volt a művével. Mi külön-külön egy egyéniségek vagyunk. Nincs két egyforma emberi természet még az ikreknél sem. Isten pontos és tökéletes munkát végzett. Azt mondta amikor megteremtett: "igen jó!" De ezt a tökéletes remekművet a bűn megszaggatta. Egyvalamit nagyon fontos ha tudunk: Megfelelőek vagyunk arra a feladatra, amit Isten szánt nekünk.

"Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem." (Zsolt. 139:14)

A zsoltárok írója magasztalja Istent, mert felismerte, hogy ő csodálatos alkotása az Úr Istennek. Az Úr jól dolgozott amikor téged teremtett! A bűn miatti torzulások rajtunk vannak, de Jézus leszámolt vele a kereszten! Olyan jó felismerni, hogy ki is vagyok Krisztusban! Isten számára nagyon fontos vagyok!

"Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetve a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." (Eféz. 2:10)

Itt az Ige arról szól, hogy Isten elkészítette a jó cselekedetet, hogy abban járjunk. Ha elkezdünk Isten céljaiban járni, akkor sikeresek leszünk. Ebben nem mész tönkre, nem veszíted el azt, ami fontos a számodra. Ennél sikeresebb soha, semmiben, és semmilyen körülmények között nem lehetsz! Ha eltéveszted az akaratát, akkor kudarcot vallasz. Bármit gyűjthetsz a világban, soha nem lesz értékes az Úr szemében! Isten nem a képességeink szerint jutalmaz, hanem a hűségünk miatt.

"De nem így lesz közöttetek, hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen." (Márk. 10:43-44)

Ez a helyes gondolkodásmód. Ne az előléptetésedet várd. Ne akarj mindenáron értékes lenni. Isten Királyságában mindenki az, csak éppen más a feladatunk. Ha diakónus vagy, ha gyerekfelügyelő, és hűséges, nem lesz kisebb a jutalmad a pásztorétól vagy az apostolétól. Nekik ott kell hűnek lenniük, neked pedig ott, ahová Isten behelyezett! Azt a hivatalt kell elfoglalnod és betöltened, ahová az Úr akar helyezni, mert arra kaptad meg az ajándékodat, és csak azzal tudod betölteni. Ha kilépsz arról a helyről, és belépsz oda ahol nincs elhívásod, nem tudod ellátni a feladatodat. A földi élet egy szempillantás az örökkévalósághoz képest. Te melyikbe fektetsz be? Melyikben látod a munkádat?

Ahhoz, hogy ezt meglásd, meg kell változtatni az elmédet az Igével. Csak úgy tudod mi a helyes és mi a helytelen. El kell hagynod a világ evangéliumát, azok feltételeivel együtt. Hogyan tovább? Az Ige azt mondja: Élj szeretetben! Akkor ez helyes. Ha nem, akkor az rossz, és helytelen! Az Ige azt mondja: Ne paráználkodj! Ha azt teszed, az rossz és helytelen! Nem játszadozhatunk Istennel! Ő nem változik és nem is változtatja meg a kimondott szavát, az Igét. De nem is elnéző és a bűnök felett sem siklik át.

Hosszan tűr! Ez az Ő kegyelméből fakad. Lehetőséget ad mindenkinek a megtérésre. Nekünk mindannyiunknak, akik Isten Fiai vagyunk, komoly fejtörést kell okoznunk a sátánnak és a cimboráinak.

Felteszek egy pár kérdést. Kiben, vagy miben hiszel olyan erősen, hogy el tudsz szakadni a Bibliától? Hogyan élhetsz Isten kegyelme nélkül? A válaszom: Csődtömegként! Lehet, hogy van pénzed, pozíciód, de tönkrement, vagy tönkremenőben van a házasságod, egészséged, nincsenek barátaid. Istent és a világot nem tudod egyszerre szolgálni, mert az egyiket elveszíted! Tönkre tesz a gazdagság! Miről gondolkodsz? Isten Királyságáról, vagy arról, hogyan lehetne még többet keresni, sikeresnek lenni? Nézzünk meg egy pár Igét, ami megváltoztathatja a gondolkodásmódodat, ha a gazdagságon csüng a szíved.

"Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." (1Ján. 2:15-17 24.)

"Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak." (Mát. 6:24)

"Jézus pedig mondta az Ő tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." (Mát. 19:23-24)

Mózes a fáraó leányának nevelt fia volt. Ez gazdagságot biztosított neki egész életén keresztül, de ő nem azt választotta, hanem az örökkévalóságot. Lehetsz 40-50 évig gazdag itt a földön Jézus nélkül, de Isten Királyságához, az örökkévalósághoz képest mi az? Vedd el inkább az üdvösséged tulajdonlapját!


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Isten válaszai számodra

Egy feledékeny király története

10 példabeszéd, mely segít a mindennapi életben


Szólj hozzá!