A VILÁG RÁD KÉNYSZERÍTI AKARATÁT

"Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti szellemi dicsőítésetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." (Róm. 12:1-2)Pál szinte könyörög a római gyülekezetnek, hogy szánják oda a testüket élő áldozatul Istennek. Ez a lépés megújítja a gondolkodásmódunkat. Az elménk megújítása által megszabadulunk a világ akaratától, és elkezdünk másképpen gondolkodni, beszélni, ami azután megvalósulást fog hozni a győzelemben. A beszédünk életet, vagy halált hozhat. A beszédünk által legyőzöttek leszünk vagy győztesek. Rajtunk áll, vagy bukik.

A világ alattomos módon éri el, hogy az ő evangéliuma szerint gondolkodjunk. Pál felhívja a figyelmünket arra, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Vajon miért kéri ezt? Mert veszélyeket hordoz magával. Hogyan gondolkodik a világ? "A biztonságot, a pénz adja meg! Minél többet keresek, annál többet érek el! Csak így jutok el a csúcsra!" De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Ezért is kell megújítani az elménket, mert megfertőzött bennünket ez a gondolkodásmód.

Ahhoz, hogy sikeres, vagyonos legyél, a létra alsó fokáról kell kezdened. A nullapontról kell elindulni. A ranglétrán fel kell kapaszkodnod. Az életed hátralévő részét azzal töltöd, hogy minél magasabbra juss. Ehhez sok embert kell eltaposnod. A feljutás a csúcsra, a sikerhez, mások eltaposásával, megalázásával jár. Nem tudsz aludni éjszaka, forgolódsz az ágyadban mert gondolkodsz, és emészted magad. Reggel fáradtan ébredsz, és mész hajszolni a sikert. Észre sem veszed, és eljutsz oda, ahonnan már nincs visszaút, mert egyetlen cél vezet, a létra legmagasabb foka, aminek nincs vége.

A világ nem elégszik meg a gondolataiddal, neki kell a szíved, a tested is. Egész lényeddel kell őt szolgálnod. Mivel jár a siker? Amivel fizetned kell érte, azt természetesen nem veszed észre a rajt előtt. Elveszíted legelőször önmagad. Azután következik a tűrőképességed, házasságod, gyermekeid, barátaid, egészséged, fiatalságod.

A világ csupán ezt tudja nyújtani a számodra. Tudod mi Isten szemében a siker? Ha azt tesszük, amire elhívott bennünket. Hogyan érhetem el? Megújítom az elmémet az Igével! "Megfelelő vagyok én Istennek a munka elvégzéséhez?" - kérdezed. Mielőtt válaszolnék rá, vagy akár kapásból te, kérlek figyelmesen olvasd el velem a következő Igéket.

"És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Teremtette tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremtette őt: férfivá és asszonnyá teremtette őket. És Isten megáldotta őket, és mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. És mondta Isten: Ímé nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. És látta Isten, hogy minden amit teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett reggel, hatodik nap." (1Móz. 1:26-31)

Itt hatalmat kap az ember Istentől, hogy uralkodjon. Az ember nem tud teremteni. Az első emberpár gyümölccsel élt, az állatok pedig növényevők voltak. A szaporodás is a mi kezünkben van. Hogy mennyi gyereket akarsz, az a te kezedben van. Én egyvalamit azért nem találok meg a felsorolásban, noha meg is éljük időnként. Isten nem mondta, hogy az embereken is uralkodhatunk. Tehát nem emelkedhetünk egymás fölé, még a siker elérése érdekében sem. Egyvalami megragadta a figyelmemet. Isten azt mondta amikor az embert teremtette, hogy igen jó! Most ismét felteszem a kérdést: Megfelelő vagyok én Istennek a munka elvégzéséhez?

Bátran merem állítani, hogy igen! Lehet hogy a szüleink nem akartak bennünket, de Isten eltervezett magának még a világ alapítása előtt. Semmi nem volt még meg, amikor mi már ott voltunk a tervében, a szívében. Ő már akkor szeretett minket. Még a szüleink, dédszüleink, ősszüleink sehol nem voltak, Isten már ismert bennünket. Összeállította a személyiségünket, egyéniségünket, és igen elégedett volt a művével. Mi külön-külön egy egyéniségek vagyunk. Nincs két egyforma emberi természet még az ikreknél sem. Isten pontos és tökéletes munkát végzett. Azt mondta amikor megteremtett: "igen jó!" De ezt a tökéletes remekművet a bűn megszaggatta. Egyvalamit nagyon fontos ha tudunk: Megfelelőek vagyunk arra a feladatra, amit Isten szánt nekünk.

"Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem." (Zsolt. 139:14)

A zsoltárok írója magasztalja Istent, mert felismerte, hogy ő csodálatos alkotása az Úr Istennek. Az Úr jól dolgozott amikor téged teremtett! A bűn miatti torzulások rajtunk vannak, de Jézus leszámolt vele a kereszten! Olyan jó felismerni, hogy ki is vagyok Krisztusban! Isten számára nagyon fontos vagyok!

"Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetve a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." (Eféz. 2:10)

Itt az Ige arról szól, hogy Isten elkészítette a jó cselekedetet, hogy abban járjunk. Ha elkezdünk Isten céljaiban járni, akkor sikeresek leszünk. Ebben nem mész tönkre, nem veszíted el azt, ami fontos a számodra. Ennél sikeresebb soha, semmiben, és semmilyen körülmények között nem lehetsz! Ha eltéveszted az akaratát, akkor kudarcot vallasz. Bármit gyűjthetsz a világban, soha nem lesz értékes az Úr szemében! Isten nem a képességeink szerint jutalmaz, hanem a hűségünk miatt.

"De nem így lesz közöttetek, hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen." (Márk. 10:43-44)

Ez a helyes gondolkodásmód. Ne az előléptetésedet várd. Ne akarj mindenáron értékes lenni. Isten Királyságában mindenki az, csak éppen más a feladatunk. Ha diakónus vagy, ha gyerekfelügyelő, és hűséges, nem lesz kisebb a jutalmad a pásztorétól vagy az apostolétól. Nekik ott kell hűnek lenniük, neked pedig ott, ahová Isten behelyezett! Azt a hivatalt kell elfoglalnod és betöltened, ahová az Úr akar helyezni, mert arra kaptad meg az ajándékodat, és csak azzal tudod betölteni. Ha kilépsz arról a helyről, és belépsz oda ahol nincs elhívásod, nem tudod ellátni a feladatodat. A földi élet egy szempillantás az örökkévalósághoz képest. Te melyikbe fektetsz be? Melyikben látod a munkádat?

Ahhoz, hogy ezt meglásd, meg kell változtatni az elmédet az Igével. Csak úgy tudod mi a helyes és mi a helytelen. El kell hagynod a világ evangéliumát, azok feltételeivel együtt. Hogyan tovább? Az Ige azt mondja: Élj szeretetben! Akkor ez helyes. Ha nem, akkor az rossz, és helytelen! Az Ige azt mondja: Ne paráználkodj! Ha azt teszed, az rossz és helytelen! Nem játszadozhatunk Istennel! Ő nem változik és nem is változtatja meg a kimondott szavát, az Igét. De nem is elnéző és a bűnök felett sem siklik át.

Hosszan tűr! Ez az Ő kegyelméből fakad. Lehetőséget ad mindenkinek a megtérésre. Nekünk mindannyiunknak, akik Isten Fiai vagyunk, komoly fejtörést kell okoznunk a sátánnak és a cimboráinak.

Felteszek egy pár kérdést. Kiben, vagy miben hiszel olyan erősen, hogy el tudsz szakadni a Bibliától? Hogyan élhetsz Isten kegyelme nélkül? A válaszom: Csődtömegként! Lehet, hogy van pénzed, pozíciód, de tönkrement, vagy tönkremenőben van a házasságod, egészséged, nincsenek barátaid. Istent és a világot nem tudod egyszerre szolgálni, mert az egyiket elveszíted! Tönkre tesz a gazdagság! Miről gondolkodsz? Isten Királyságáról, vagy arról, hogyan lehetne még többet keresni, sikeresnek lenni? Nézzünk meg egy pár Igét, ami megváltoztathatja a gondolkodásmódodat, ha a gazdagságon csüng a szíved.

"Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." (1Ján. 2:15-17 24.)

"Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak." (Mát. 6:24)

"Jézus pedig mondta az Ő tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." (Mát. 19:23-24)

Mózes a fáraó leányának nevelt fia volt. Ez gazdagságot biztosított neki egész életén keresztül, de ő nem azt választotta, hanem az örökkévalóságot. Lehetsz 40-50 évig gazdag itt a földön Jézus nélkül, de Isten Királyságához, az örökkévalósághoz képest mi az? Vedd el inkább az üdvösséged tulajdonlapját!


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Bizonyság a mindent cáfolóknak

Félreértett bibliaversek

Védd a kapukat!


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!