IMA ÉS ISTEN-TISZTELET

"Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába!" (Zsolt 122:1)
"Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden ember!" (Zsolt 65:3)

Mivel az ima fontos része az istentiszteletnek, milyen elvet kell követnem, hogy az imám elfogadható legyen Isten számára?Isten jelenlétének érzete: "Értelmes képet kell alkotnunk arról, hogy miként jöhetünk Isten elé tisztelettel, szent félelemmel és áhítatos szeretettel. Isten jelenlétének érzete és végtelen nagyságának tudata őszinte tiszteletre késztet bennünket iránta. A láthatatlan jelenlétének megérzése mélységes hatást gyakorol a szívünkre. Az ima órája és helye szent, mert ott van Isten."

Boruljunk le, amikor lehet! "Mind a közös, mind a személyes Isten-tiszteleten kötelességünk térdet hajtani Isten előtt, amikor eléje tárjuk a kérésünket. Ez az aktus kifejezi az Istentől való függésünket."

Tisztelettel mondjuk ki Isten nevét! "Egyesek azt hiszik, hogy az alázat jele, ha az imájukban Istennel olyan közvetlenül beszélnek, mint az embertársaikkal. Megszentségtelenítik Isten nevét, amikor szükségtelenül és értelmetlenül keverik az imában elmondott szavaik közé a 'mindenható Isten' szent és komoly kifejezést, amely soha nem hagyhatná el az ajkukat másként, mint szent és tiszteletteljes félelemmel."

Egyszerű nyelven: "A fellengzős nyelv méltatlan az imához, akár a szószéken, akár családi körben, akár a csendes szobánkban hangozzon is el az. Különösen annak kell egyszerű nyelven beszélnie, aki nyilvánosan imádkozik, hogy a többiek értsék az imáját, és csatlakozhassanak a kéréséhez. A Mennyben azt az imát hallgatják meg, és a Földön azt az imát válaszolják meg, amely hűséges szívből fakad. Egyszerűen tárjuk fel a szükségletünket az Úr előtt, és hivatkozzunk az ígéretére oly hittel, hogy a gyülekezetben levők megértsék, az imánkban megtanultunk Istenhez fordulni."

Az imánk tartalma: "Az imaóránkon úgy tárjuk a mennyei Atyánk elé a kérésünket és a dicsőítő hálaadásunkat, hogy mindenki tudatában legyen annak, miszerint egyszerűen a szentség és az igazság szépségében imádjuk Istent ... Az Úr házában ne imádkozzunk a saját családunkért, hacsak Isten Lelke nem fakaszt bennünk oly mély érzést, amely meggyőz ennek szükségességéről. A családtagokért mondott imádság helye általában a családi oltárnál van. Isten házában azért imádkozunk, hogy Ő legyen jelen az áldásával, s akkor elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja az imánkat, és megadja a kérésünket."

Az ima hossza: "A nyilvánosan mondott ima legyen rövid és tárgyhoz szóló. Néhány perc tökéletesen elegendő a nyilvános imára."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Az Isten szentélyében való tisztelet csaknem elfelejtett művészetté vált a gyülekezeteinkben. Közönséges beszélgetés, egymás hangos üdvözlése, suttogás a prédikáció közben, mind olyan cselekedet, amely zavarja azokat, akik imádkozni, elmélkedni és figyelni szeretnének. A gyülekezet szent hely. Meghívtuk a Szentháromság tagjait, és Ők jelen vannak. Isten megígérte, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az Ő nevében, Ő megjelenik. Az imaházban megnyilvánuló csendes, lelki légkörben, Isten jelenlétének érzetében komoly, szívből jövő, rövid, lényegre törő imával forduljunk a mi imát meghallgató, az imánkra válaszoló, csodatevő Istenünkhöz.

"Édes Atyánk! Segíts nekünk úgy élnünk, hogy a tiszteletteljes imánk, akár egyéni, akár közösségi, meghallgatásra találjon nálad."