HOGYAN ISMEREM FEL ISTEN AKARATÁT?

"Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is;
énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is." (A korinthusiakhoz írt első levél 14. fejezetének 15. verse)

"Ezért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata."
(Az efézusiakhoz írt levél 5. fejezetének 17. verse)

"Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti e tudományt."
(János evangéliuma 7. fejezetének 17. verse)

Hogyan ismerhetem fel Isten akaratát?
Honnan tudom, hogy az akaratom összhangban van-e az ő akaratával?Isten akarata a törvényében nyilvánul meg: "Isten akarata a szent törvényében jut kifejezésre. A törvényének alapelve egyúttal a Menny alapelve is. Isten angyalai sem jutnak magasabb rendű ismeretre, mint ahogyan Isten akaratát megismerték; a legmagasztosabb szolgálat, amely foglalkoztatja őket, hogy az Ő akaratát teljesítsék."

Isten akarata kifejezésének útja: "Háromféle út van, amelyen át az Úr kinyilatkoztatja az akaratát nekünk. Vezet, és képessé tesz bennünket mások vezetésére. Hogyan különböztethetjük meg az Ő hangját az idegen hangjától? Hogyan különböztethetjük meg azt a hamis pásztorok hangjától? Isten kinyilatkoztatja nekünk az akaratát az Ő Igéjében, a Szentírásban. Az akarata megnyilvánul a gondviselésében is, és felismerhetjük, ha nem távolodunk el tőle azáltal, hogy a saját utunkat követjük, a saját akaratunkat érvényesítjük, a megszenteletlen szívünk tanácsában járunk el addig, amíg úgy összezavarodunk, hogy már nem ismerjük fel az örökkévaló dolgokat, ezért Sátán hangját Isten hangjaként fogadjuk el.

Isten hangja meghallásának következő útja a Szentlélek hívásában keresendő, aki olyan benyomást kelt a szívünkben, amely a jellemünk részévé lesz: Ha kételyed van bármely dologgal kapcsolatban, először tanulmányozd a Szentírást! Ha valóban hitben jársz, akkor teljesen az Úrnak adod magadat, és Ő az Ő szándéka és terve szerint kezdi formálni a lényedet, hogy az Ő dicsőségére való edénnyé formáljon."

Nem elég a vágyakozás: "Krisztus szépsége és a Menny dicsősége sok ember szívét vággyal tölti el, azonban visszariadnak azon feltétel teljesítésétől, amelynek alapján ezt a dicsőséget elérhetnék. Sokan vágyakozva tekintenek a keskeny út és a szoros kapu felé, azonban az önző élvezet, a világ szeretete, büszkeség és szentségtelen becsvágy válaszfalat emel köztük és a Megváltó között. Beismerik, hogy a lelkükből mindenféle titkos bálványt ki kellene irtaniuk, a bűnös élvezet hajszolását meg kellene szüntetniük, a világias akadályt félre kellene tenniük ahhoz, hogy beléphessenek a szoros kapun. Vágyakoznak a jó után, néhányszor meg is kísérlik, hogy elérjék, azonban nem azt választják, nem maradnak meg állhatatosan a törekvésük mellett, nem határozzák el, hogy megszerzik, bármibe kerüljön is."

Hit és ima kell az Ő akaratának megismeréséhez: "A hit és az ima az a két kéz, amellyel a könyörgő ember megragadja a végtelenül szerető Isten hatalmát. A hit Istenbe vetett bizalom. Hit abban, hogy Ő szeret bennünket, és tudja, mi válik a javunkra. S így arra vezet bennünket, hogy a saját utunk helyett az Ő útját válasszuk."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Ha mennyei vezetésben részesülünk, az mindig összhangban van Isten kinyilatkoztatott akaratával, a Tízparancsolattal. A Biblia, és csakis a Biblia az egyetlen biztos vezető, ami által különbséget tehetünk a világosság és a sötétség, az igazság és a tévelygés között. Minden vétket meg kell vallani, és elhagyni, majd imádkozni, olvasni a Bibliát, és elmélkedni Krisztus szeretetteljes élete felett. Még akkor is előfordul, hogy kétféle hangot hallunk, a kísértőét és a Szentlélek halk hangját. Csak Isten szava által tudjuk meg, hogy éppen melyik hang szól hozzánk. Nem követhetjük az érzésünket! Isten szavára kell hagyatkoznunk!

"Drága Jézus! Segíts nekünk úgy olvasni a Bibliát, és úgy imádkozni, hogy mindig felismerhessük, és követhessük azt, ami helyes, tiszteletreméltó, és ami összhangban van a te kinyilatkoztatott akaratoddal."