SEGÍTŐ KÉZ

"Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem a hajamnál fogva. Fölemelt engem a Lélek az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe isteni látomásban." (Ez 8:3; új protestáns fordítás)Az egyik legizgalmasabb ótestamentumi felfedezésem, ahogyan Isten kezének jelképével összekapcsolja a Szentlélek személyét. Ezékiel többször is használja ezt a kifejezést, beleértve a fejezet 1. versét is, ahol ezt mondja: "az Úrnak a keze ott megérintett" (Ez 8:1; új protestáns fordítás) Amit az Újszövetségben a Lélek erejeként vagy hatalmaként emleget, azt az Ószövetség gyakran az Úr kezének vagy karjának képével szimbolizálja. Izraelt az Úr karjának hatalma hozta ki Egyiptomból. A zsidók így énekeltek: "Jobbod, Uram, erő által dicsőül." (Mózes második könyve 15:6) Józsué is elismerte, hogy az Úr karja hatalmas (Józs 4:24).

Nehémiás a nép szabadításával kapcsolatban említi Isten karját. "Ők a Te szolgáid és a Te néped, akiket megszabadítottál a Te nagy erőd által és a Te erős kezed által! (Neh 1:10) Ugyanez az áldott kéz szabadítja ki népét a bűn kötelékeiből is. Képessé teszi őket, hogy elfogadják Jézust, aki megváltotta őket, amikor meghalt helyettük a Golgota keresztjén. A Szentlélek folyamatosan bizonyságot tesz arról, hogy az újjászületett keresztények nem csupán a menny gyermekeivé lesznek (Róm 8:16), hanem győzhetnek a bűn felett is az Ö hatalmas ereje által (János első levele 4:4). Isten az Ő markába metszette gyermekeinek nevét, és soha nem engedi el őket (Ézsaiás könyve 49:16).

A Szentlélekről szóló igeszakaszok közül az egyik legnagyszerűbb Zsoltárok 139:7-10, amely arra emlékeztet, hogy a Mindenható keze vezet és tart bennünket az élet legelérhetetlenebb helyein is. Pál pedig így beszél erről: "Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Rómaibeliekhez írt levél 8:14) Manapság sok keresztény kezd ráébredni arra a csodálatos bizonyosságra, hogy az Úr keze rajtuk volt. Ez a kéz erősen tart téged is, és mindig jó úton vezet. Ma újra megragadhatod azáltal, hogy hittel kinyúlsz felé, és teljes szívvel alárendeled az életedet az Ő akaratának, akinek dicsőséges hatalma van.

Imádság a mai napra
"Uram, emelj fel ma a Te karoddal, és adj új bizonyosságot arra nézve, hogy kegyelmes és hatalmas vagy!"