A LELKI IGAZSÁG MEGOSZTÁSA

"Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva."
(A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 13. verse; új protestáns fordítás)Charles Finney az 1821-es megtérését követően bement az ügyvédi irodájába, hogy találkozzon a munkatársával, Wright bíróval. A Szentlélek hirtelen arra késztette őt, hogy olyan dolgokat mondjon, amelyek nem emberi bölcsességből származtak. Amint a bíró meghallotta az igazságot arról, hogy Isten ingyen adja a megváltás ajándékát Jézus által, és a Lélek keresztségében is részesülhet az, aki kéri, mély meggyőződésre jutott, és távozott az irodából, hogy imádkozzon. Amikor néhány nappal később visszatért, Wright bíró térdre esett, úgy dicsérte az Urat. Elmondta, miként "szállt le rá Isten Lelke, és töltötte be... kimondhatatlan örömmel".

Nem sokkal a bíró drámai tapasztalata után Finneynek alkalma nyílt prédikálni a helyi presbiteriánus templomban. Az épület zsúfolásig megtelt, és miközben beszélt, egy munkatársa fennhangon kijelentette, hogy Finney tébolyodott. A jelenlevők többségét azonban mélyen megindította a szívből jövő, a Lélek erejével telt bizonyságtétel.

A Szentlélek hatalmasan használta Charles Finneyt, hogy ébredést hozzon a korának halódó gyülekezeteibe, nemcsak Amerikában, hanem szerte Nagy-Britanniában is. Egy alkalommal, amikor egy közös baptista-kongregacionalista összejövetelen beszélt, "Isten Lelkének ereje olyan hatalmasan áradt ki, hogy hosszú időn keresztül senki sem tudott felkelni a térdéről; az emberek csak sírtak, megvallották a vétkeiket, és engedték, hogy a Lélek teljesen meglágyítsa a szívüket, eltávolítva mindent, ami elválasztotta őket tőle". Imádkozzunk, hogy a Szentlélek újra tanítani tudjon "lelki dolgokat a lelki embereknek", s így részesei lehessünk az utolsó nagy ébredésnek, a késői eső kiáradásának!

Imádság a mai napra
"Atyám, hadd hallgassam, ahogyan Szentlelked magyarázza a lelki igazságot, hiszen az igazi lelki megújulást hoz az életembe."