A ROSSZ SZOKÁSOK ELHAGYÁSA

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2Korinthus 5:17)Krisztus ereje által férfiak és nők tépték már szét a bűnös szokások béklyóit. Lemondtak az önzésről. Bűnösökből tisztelettudókká, iszákosokból józanná, erkölcstelenekből tisztává lettek. Olyan emberek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás: a csodák csodája. Az Igének ez az átformáló ereje az Ige legmélységesebb csodája, legrejtettebb titka. Megérteni nem tudjuk, csak hisszük azt, amit az írás kijelent: "Krisztus tibennetek, aki a dicsőségnek reménysége" (Kolossé 1:27). Ha a hívő lemond mindenről, ami akadályozza a haladásában a keskeny úton, vagy visszatart másokat erről az útról, akkor mindennapi életében az irgalmasság, alázat, szelídség, türelem és Krisztus szeretete nyilvánul meg. Legnagyobb szükségletünk az erő, a magasabb rendű, tisztább és nemesebb életre. Túl sokat foglalkozunk e világgal, és túl keveset Isten országával.

A kereszténynek semmitől sem szabad visszariadnia azon igyekezetében, hogy elérje az Isten által előírt eszményt. Krisztus kegyelméből és ereje által, erkölcsi és lelki tökéletesség ígérete szól mindenkinek. Jézus az erő forrása; az élet kútfeje. Tegyük Isten Igéjét legfőbb tanulmányunk tárgyává! Valósítsuk meg az életünkben annak szent elveit! Járjunk Isten előtt szelíden és alázatosan, naponként igyekezve kijavítani hibáinkat. Békességre és nyugalomra lelsz, amint aláveted akaratodat Krisztus akaratának. Krisztus szeretete fogja uralni a szívedet, amely foglyul ejti tetteid titkos rugóit. A hirtelen, ingerlékeny természet megnyugszik, és Krisztus kegyelmének kenete által aláveti magát Istennek. Aki új szívet kapott, alázatos és hálás engedelmességgel támaszkodik Krisztus segítségére. Eletében megjelennek az igazságosság gyümölcsei. Egykor szerette önmagát, és a világi élvezetekben lelte örömét, de bálványa immár összedőlt, és Isten uralkodik az életében. Az egykor szeretett bűnt már gyűlöli. Szilárdan és eltökélten követi a szentség ösvényét.


Szólj hozzá!