LELKI ÉLET

''Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha'' (János 6:35).Isten [a természetben való kinyilatkoztatásán túl] szól hozzánk Igéjében is. Abban még világosabban nyilatkozik meg jelleme, hozzánk való viszonya és nagy váltságterve. Előttünk fekszik a próféták, az ősatyák és a többi szent férfi története. Mindannyian ''hozzánk hasonló természetű'' emberek voltak (Jakab 5:17). Látjuk, hogy hozzánk hasonlóan nekik is küzdeniük kellett a csüggedéssel, a kísértéssel, de mégis, mindannyiszor felülkerekedtek, és Isten kegyelme által győzelmet arattak. Ha példáikat látjuk, bátorságot merítünk az életszentségre irányuló törekvéseinkhez. Ha azon fenséges tapasztalatokról olvasunk, amelyeket ezek a férfiak szereztek, ha azt a fényt, szeretetet és áldást szemléljük, amelynek örvendhettek, ha arról a munkáról olvasunk, amelyet a nekik adott kegyelem által elvégezhettek, akkor ugyanaz a Lélek, amely ihlette őket, felgyújtja ma bennünk is a lelkesedés szent lángját; teljes szívünkből vágyakozunk hozzájuk hasonló jellemre és hozzájuk hasonlóan járni Istennel.

Jézus azt mondta az ótestamentumi iratokról - és mennyivel inkább áll ez az újszövetségiekről - ''Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam'' (János 5:39). Ha meg akarjátok ismerni az Üdvözítőt, kutassatok a Szentírásban! Isten Igéje töltse be egész szíveteket! Ez az élő víz, amely égető szomjúságotokat csillapítja; ez a mennyei élő kenyér. Testünk abból épül fel, amit eszünk és iszunk; ugyanez a dolog természetes rendje a világban is; amin elmélkedünk, amin gondolkodunk, az ad lelki, szellemi lényünknek erőt és színt. A lelki élet a Krisztussal való kapcsolatból táplálkozik, az Igén keresztül. Elménknek és szívünknek meg kell telnie az Igével. A szívbe rejtett, szentségként őrzött isteni Ige, ha engedelmeskednek neki, Krisztus kegyelme által igazzá teheti az embert, és megőrizheti őt az igaz úton. Amikor elfogadjuk Jézus szavait, és azok birtokba vesznek bennünket, Krisztus maradandó jelenléte ellenőrzés alatt tartja gondolatainkat, elveinket és tetteinket. Számunkra Krisztus a minden, az első, az utolsó, és a legjobb mindenek felett.