10 IGEVERS, AMELY REMÉNYT AD A GYÁSZOLÓKNAK

Egész életemben ismertem Jézust. De soha nem fogtam fel a benne található igazi reményt, egészen addig, amikor a halál a végtelen fájdalom tomboló viharaként söpört végig a családomon.A halál elkerülhetetlen ezen a földön. Tudjuk, hogy minden ember, aki él, meg fog halni. Még ha szívünkben ott is van az Ige ismerete, nem könnyíti meg egy szeretett személy elmúlását.

Senki sem értette jobban a halált, mint Jézus. Eljött, tökéletes életet élt és szörnyű halált halt, hogy megmentsen minket a bűneinktől, és az örök haláltól. Tehát amikor a halál kopogtat, és romokba dönti a világod, fordulj a Béke Hercegéhez, aki győztesen uralkodik, hiszen Ő győzött a halál felett. Krisztusban a halálnak nincs fullánkja (1 Korinthus 15:56).

Remény a halálban: 10 igevers a halálról, amely reményt ad a gyászolóknak.

1. "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5:24)

2. "Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Filippibeliekhez 3:20-21)

3. "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (János 14:1-3)

4. "Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt." (1 Thesszalonika 4:13-14)

Amikor a halál kopogtat, és romokba dönti a világod, ami addig volt, fordulj a Béke Hercegéhez, aki győztesen uralkodik


5. "Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 8:38-39)

6. "Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (János 11:25-26)

7. "Hanem amint meg van írva: 'Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.' " (1 Korinthus 2:9)

8. "Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék."
(Róma 14:7-9)

9. "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését." (2 Timótheus 4:7-8)

10. "És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (Jelenések 21:4)


Ezeket is ajánljuk


A sátán képére formált ember

Így éld meg az Igét!

"Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.."


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu Senki sem értette jobban a halált, mint Jézus. Eljött, tökéletes életet élt és szörnyű halált halt, hogy...

Közzétette: Nicelife2023. február 22., szerda