10 IGEVERS A SZERETETBEN JÁRÁS FONTOSSÁGÁRÓL

Jézus Krisztus élete és cselekedetei a szeretet legnagyobb példája. Áldozata bebizonyította, hogy létezik a feltétel nélküli szeretet! Ő az, aki legyőzte a halált! Bűntelenül halt meg értünk bűnösökért, hogy mi élhessünk!Jézus azt mondta: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13:34) És Ő valóban eszerint élt itt a földön! Elsőként Jézust kell keressük és az Ő megismerésére kell törekednünk ahhoz, hogy parancsolatait meg tudjuk tartani. Íme néhány igevers, amelyek arra ösztönöznek, hogy szeresd Istent és másokat.

1. "Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak." (Máté 5:44-45)

Jézus, aki ezt mondta, meg is cselekedte ezeket; így mi is motiváltak lehetünk, hogy erre törekedjünk. Jézus imádkozott ellenségeiért és szüntelenül szeretetben járva emlékezett meg mindazokról, akik őt üldözték.

2. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa." (János 3:16-17)

Amikor Jézus-idézeteken és más bibliai részeken keresztül megismerjük és megérthetjük Isten irántunk érzett nagy szeretetét, és amikor szívünkbe fogadva ezt valóban elhisszük: ez egy motivációs eszköz lehet számunkra, hogy szeressünk másokat.

3. "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket:
maradjatok meg az én szeretetemben."
(János 15:9)

Ismét egy igevers, amely hangsúlyozza, hogy Jézus szeretete egyenlő a Mennyei Atyánk irántunk érzett szeretetével.

4. "Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok?
Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?"
(Máté 5:46)

Jézus arra szólít fel, hogy ne csak azokat szeressük, akik viszont szeretnek vagy akikhez érdekünk fűződik. Jézus minden bűnünket elhordozta a kereszten, értünk tette… azokért, akik még nem szerették őt, azokért, akik üldözték és megvetették őt és azokért, akik sosem fogják szeretni.

Jézus Krisztus élete és cselekedetei a szeretet legnagyobb példája


5. "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem." (János 14:1)

Amikor kezdjük felismerni, hogy bízhatunk Jézusban és támaszkodhatunk rá, ez lehetővé teszi számunkra, hogy elkezdjünk kifelé tekinteni és másokat is szeretni.

6. "Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."
(Máté 14:11)

Jézustól tanulhatunk az alázatról: jászolban, csecsemőként jött a földre. Amikor megalázzuk magunkat, a megfelelő helyre helyezzük magunkat, és eszünkbe kell jusson, hogy kicsoda Isten, hogyan teremtett bennünket és milyen végtelen szeretettel és gondoskodással törődik velünk és másokkal. Segít másokat magunk elé helyezni azáltal, ha szolgáljuk és segítjük embertársainkat, és megmutatjuk Isten iránti szeretetünket, miközben méltósággal bánunk egymással.

7. Az egyik legfontosabb tanítás
"Jézus így válaszolt: 'A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.' " (Márk 12:29-31)

Jézus elmagyarázta, hogy az összes parancsolat összefoglalható egy igeversben: szeresd felebarátodat. Ha gyakorlatias útmutatást keresel felebarátod szeretetére, akkor forgasd a szívedben ezt a parancsolatot, valamint a Hegyi beszédben Jézus parancsolat-értelmezését a Máté 5-7 igeversek szerint.

8. "Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: 'Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.' " (János 8:7)

Jézus emlékeztet bennünket, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Olyan könnyű mások bűneire nézni, és elfelejteni a sajátunkat, de amikor az emberek elé hozták a házasságtörő asszonyt, irgalmasságot és kegyelmet tanúsított felé, ahogyan irányunkba is teszi minden pillanatban. Ha megemlékezünk irántunk való kegyelméről és irgalmáról, az segíthet nekünk, hogy ugyanezt a szeretetet másoknak is megmutassuk.

9. "Jézus így válaszolt neki: 'Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.' " (Máté 19:21)

Sokszor nem szeretünk másokat vagy Istent, mert éppen nagyon magabiztos időszakunkat éljük. Elfelejtjük, hogy kincseink a mennyben vannak, nem a földön. Előbb-utóbb azonban ezeknek az időszakoknak vége szakad. Ilyenkor jusson eszünkbe, mi a mi reménységünk és hol vannak a kincseink, nyissuk ki a kezünket, tárjuk ki a szívünket, szeressünk másokat, és szeretetteljes engedelmességgel forduljunk Isten felé.

10. "Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28:20)

Jézus veled van, mert Isten elküldte őt az irántad érzett nagy szeretete által. Bárhol vagy, bármit is csinálsz, az Övé vagy örökre: engedd bele magad ebbe a végtelen szeretetbe, és oszd meg ennek a szeretetnek az örömhírét másokkal is.

Fordulj az Ige felé. tanulmányozd újra és újra az evangéliumokat, és találj saját magad is olyan igeverseket, amelyek emlékeztetnek Isten nagy szeretetére. Ha további inspirációra vagy emlékeztetőre van szükséged Isten nagyszerű tervére a világgal és az életeddel kapcsolatban, akkor fordulj imádságos szívvel az Úrhoz!


Ezeket is ajánljuk


Az eredményes imádság zárjai és kulcsai

A Szentlélek 10 szerepe egy keresztény életében

Nem mindenki!


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu Jézus Krisztus élete és cselekedetei a szeretet legnagyobb példája. Áldozata bebizonyította, hogy létezik a...

Közzétette: Nicelife2022. október 3., hétfő