17 SZORONGÁS ELLENI IGEVERS, AMI VISSZAVERI SÁTÁN PRÓBÁLKOZÁSAIT

Talán nem látod, de harc folyik. Két világ háborúja ez, amely harcot vív a szíved megnyeréséért. Az egyik oldalon ott van a Sátán és serege, akik fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy félelemmel és aggodalommal töltsék meg a szívedet. Elszívják belőled a reményt és az Isten ígéreteibe vetett hitet, hazugságokkal és aggodalmakkal táplálva a félelmet Benned.De a Magasságos gyermekeként nincs okunk félni! Nem engedhetjük meg, hogy a szívünket betöltő aggodalom megfosszon minket a teljes és boldog léttől. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bővelkedő.

"Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek." (II. Mózes 14:14)

A szorongásnak nincs helye ott, ahol az Úr lakik. A Sátánnak nincs hatalma feletted, és az ő tervei nem érnek fel az Úrral, a te Isteneddel, aki szeret téged és mindennap harcol érted. Mégis, néha nehéz elhinni, hogy Isten képes felülkerekedni a félelmeinken, főleg amikor az elménk játékot űz velünk a mindennapokban. Az aggodalommal és megmagyarázhatatlan félelemmel teli szorongás nem válogat az áldozatai közt. Akárcsak a gazdája, pusztán csak azért jön, hogy megölje a szellemed, ellopja az örömöd és lerombolja a reményedet abban, hogy ezeknek a bénító hatásai nélkül is van élet.

Tudom mire gondolsz: "Én ezt nem értem, imádkoztam, de Isten nem vette el a szorongásomat." Tán ez még igaz is. De a mi Istenünk szuverén, és az időzítése tökéletes. Talán hónapok óta küzdesz a szorongással, vagy lehet, hogy már évek óta cipeled ezt a terhet.

Bármi is legyen a helyzet, Isten még mindig jó, hűséges, és nem hagyja,
hogy ok nélkül szenvedj – különösen nem a Sátán keze által.

Isten nélkül, aki a jobb kezünk, soha nem fogjuk tudni legyőzni e világ gonoszságait. Lehet, hogy a szenvedésünk több, mint amennyit mi gondolunk, hogy elbírunk, de soha nem több, mint amennyit Isten elbír. Bár lehet, hogy megrekedtél ebben a csatában, és úgy érzed, hogy az Úr csendben van a küzdelemben, tudd, hogy Ő már előtted jár és eszközöket ad ahhoz, hogy le tudd győzni még a legkisebb szorongásaid is, amelyekkel szembe kell nézned.

A Biblia az igazság. Ez az igazság pedig egyenesen Isten szájából jött ki. Az Ő igazságában pedig békét és vigasztalást találunk, amely minden értelmet felülmúl.

Bármi is legyen a helyzet, Isten még mindig jó, hűséges, és nem hagyja, hogy ok nélkül szenvedj - különösen nem a Sátán keze által


Íme 17 szorongást visszaszorító, felszabadító Ige, amely megállítja a Sátán fondorlatait

"A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt."
(Példabeszédek 12:24)

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." (Ézsaiás 41:10)

"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (II. Timóteus 1:7)

"Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja."
(Máté 6:25-34)

"Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön." (Zsoltárok 46:11)

"Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek." (Jeremiás 29:11)

"Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik." (Róma 8:18)

"Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem." (Zsoltárok 23:4)

"Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!" (II. Thessalonika 3:16)

Talán nem látod, de harc folyik. Két világ háborúja ez, amely harcot vív a szíved megnyeréséért


"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged." (V. Mózes 31:6)

"Az emberektől való félelem tőrt vet; de aki bízik az Úrban, kiemeltetik." (Példabeszédek 29:25)

"Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?" (Zsoltárok 27:1)

"A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen." (Róma 16:20)

"Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Annakokáért ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?"
(Lukács 12:25-26)

"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz." (Zsoltárok 55:23)

"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt." (Filippi 4:6)

"Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem."
(Zsoltárok 34:4)

Az Úr ismeri a küzdelmeidet. Ismeri a szívedet és a fájdalmadat, és együtt érez veled. De adott nekünk hatékony eszközt is arra hogy, bízzunk abban, hogy Ő munkálkodik az életünkben – a Vele való közvetlen kapcsolatot az imádságon keresztül. Nagyon szeretem ezt az utolsó verset:

"Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem."

Azért imádkozom ma, hogy ezek az Igék fészkeljék be magukat az elménkbe. Írjuk fel cetlikre, amiket a lakásunk különböző pontjaira kiteszünk (az ágyunk közelébe, a tusoló függönyre, tükrökre, ajtókra…), olyan helyekre és dolgokra, amelyeket gyakran látunk a nap folyamán. Imádkozzuk el ezeket szüntelenül. A szorongásnak nincs helye ott, ahol Isten szeretete lakik. Sátán nem tudja megvetni a lábát ott, ahol Isten gyermekei az Ő igazságait beszélik. Imádkozzunk ma reményteli várakozással. Tudva, hogy Isten hegyeket mozdít és válaszolni fog.


Ezeket is ajánljuk


15 érzelmileg gyógyító igevers megsebzetteknek

10 bibliai karakter, akik...

Hogyan ne imádkozz?