20 BIBLIAI VERS, AMI EMLÉKEZTET MINKET A HÁLAADÁSRA

A hála kifejezése a legtöbb helyen alapvető kulturális jellemvonásnak számít, ha nem az egész világon. Az emberek szeretik, ha megbecsülik őket erőfeszítéseikért az élet minden területén.Politikusok. Tanárok. Szülők. Művészek. Tanulók. A gyerekek is elismerést kapnak erőfeszítéseikért, amikor értékelik teljesítményüket a tanulmányaikban, sport csapatukban, vagy valamilyen más tevékenységükben. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a keresztény életmód kulcsfontosságú eleme a hálás szív. Hálánkat fejezzük ki, amikor Isten áldásaira reagálunk. Mit mond pontosan a Biblia a hálához való megfelelő hozzáállásról? "Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok." (1 Thessalonika 5:18)

Ez a vers a Szentírásból kiemel egy meghatározó gondolatot, amely szükséges a hála megértéséhez. Keresztényként, minden körülmények között hálásnak kell lennünk. Ide tartoznak azok az idők, amikor úgy érezzük az életünk örömteli és minden jól megy. Viszont, hálásnak kell lennünk az élet olyan időszakaiban is, amikor éppen az ellenkezőjét érezzük, és viharokon megyünk keresztül. Hálásnak lenni, "Isten akarata" számunkra. Isten értékeli a hálát, így arra a következtetésre juthatunk, hogy nekünk is ezt kellene tennünk. Tudván, hogy Istennek fontos, milyen a hozzáállásunk a hálaadáshoz (mint ahogy nekünk is), így tudatosan többféle módon fejezhetjük ki a hálánkat.

Fontos megjegyezni, hogy a keresztények hálaadása nem korlátozódhat csak Istenre. Ő megáldott minket emberekkel is, akiknek szintén ki kellene fejeznünk a hálánkat. A Thessalonikaiakhoz írt levél verséből tudjuk, hogy a hálaadás minden körülmények között dicsőséget ad Istennek.

Íme néhány konkrét példa arra, hogyan adjunk hálát Istennek:
• Ima
• Hála napló
• Szeretet mások iránt

Néhány példa pedig arra, hogyan fejezzük ki hálánkat mások felé:
• Írj köszönő üzenetet
• Fejezd ki szóban a köszönetedet
• Szánj rá időt, pénzt, energiát

A hála gyakorlásának ezen módszerein kívül, íme 20 bibliai vers, amely eszünkbe juttatja, hogy legyünk hálásak. Ezek jó emlékeztetők magunknak, és bölcsességek melyeket megoszthatunk másokkal.

Nincs nagyobb ajándék az örök életnél. Egy örökkévaló ajándék pedig örökkévaló hálát érdemel


"Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok."
(1 Thessalonika 5:18)

Van egy fontos különbség, amire ez a vers rámutat. Lehet, hogy nem érezzük magunkat boldognak vagy hálásnak abban a helyzetben amiben vagyunk, mégis képesnek kell lennünk arra, hogy boldogok és hálásak legyünk minden helyzetben. Annak tudatában, hogy ez fontos Istennek, ami arra késztet, hogy mi is jobban értékeljük a hálaadást.

"Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme." (Zsoltárok 136:1)

Az egyik fő oka annak, amiért hálásnak kell lennünk Istennek, az az Ő szeretete. A Biblia tele van olyan versekkel, mint ez, ami arra emlékeztet minket, hogy Isten a szeretetét az emberiség felé kegyelmén keresztül mutatja meg. Nem a bűneink szerint cselekszik mivelünk.

"És mindent, a mit csak cselekesztek szóval, vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." (Kolossé 3:17)

Amikor mindent Jézust szem előtt tartva próbálunk tenni, akkor nem csak azt cselekedjük, amit Jézus parancsolt, hanem azon kezdünk el gondolkodni, hogy Ő mit tenne az adott helyzetben. Ha ezt a viselkedést vesszük példának, akkor egyre krisztusibbá válunk mi magunk is.

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." (Jakab 1:17)

Bármilyen tehetséggel is születtünk, vagy bármilyen lehetőséget is kaptunk arra, hogy új készséget sajátítsunk el, ez mind Isten áldása. Ő örömét leli abban, hogy megáldja gyermekeit, azaz minket, jó ajándékokkal.

"Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem." (Zsoltárok 23:1-4)

Isten, életünk minden szakaszában velünk van, az élet hullámvölgyeiben is. Ennek tudatában hálásak lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy soha nem vagyunk egyedül. Ez a vers arra is tanít bennünket, hogy Isten végigvezet minket az életen, ezért nem kell attól félnünk, hogy hibákat követünk el.

"Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek;
hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!"
(Zsoltárok 13:6)

Isten szabadítása a nehéz helyzetekből, soha sem bizonytalan. Ő mindig megszabadít, de az Ő időzítése nem mindig (ha egyáltalán) egyezik a miénkkel.

Miközben bízunk és várunk az Urra, tehetjük mindezt hálával is.

"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát,
elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa."
(1János 4:9)

Amikor Isten áldásaira válaszolunk, figyelembe kell vennünk a legnagyobb ajándékot, amit Isten az emberiségnek adott, és ez az üdvösség.

"Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére." (Példabeszédek 17:17)

Szeretteinket, az élet megpróbáltatásaiban mellettünk kitartó embereket, mindenképpen Isten áldásai közé lehet sorolni.

"Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!" (Ézsaiás 12:2)

Isten számos szerepet tölt be egy hívő életében, és sokféle módon jelenik meg, itt mint "dal".

Miközben bízunk és várunk az Urra, tehetjük mindezt hálával is


"Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr." (Zsoltárok 34:20)

Isten megígérte, hogy megszabadít. Hálásak lehetünk a szabadulás után, de már előre is hálát adhatunk tudván, hogy mi vár ránk.

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk,
Krisztus érettünk meghalt."
(Róma 5:8)

Jézus az egész emberiségért halt meg, beleértve azokat is, akik akkor még nem éltek, értünk. Megáldott minket anélkül, hogy kértük volna.

"Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?" (Máté 6:26)

Isten jelenléte a természetben is állandó, és láthatjuk, hogy az állatok nem is aggodalmaskodnak. Mindig hálát kellene adnunk Istennek, tudva, hogy ő gondoskodni fog rólunk akkor is, amikor még nem értjük vagy látjuk az utunkat.

"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek." (Máté 7:7)

Isten által kínált áldások mindegyike elérhető számunkra. Néha kérünk és várunk, néha imádkozunk és keresünk. Isten időben fog megáldani minket.

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van,
mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak."
(Róma 8:28)

Nemcsak azt tudjuk, hogy semmi sem történik Isten beleegyezése nélkül, hanem azt is, hogy Isten minden körülményt arra használ, hogy jobbá tegyen minket. Ez azt jelenti, hogy bár vannak olyan történések amik nem tetszenek, hálásak lehetünk, hogy mindazonáltal a tapasztalatunk növekedni fog.

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre."
(2Timótheus 3:16)

A Szentírásból tudjuk a hálaadás fontosságát. Ez már önmagában okot ad a hálaadásra, de hálásak lehetünk minden egyes bölcsességért, amit a Bibliából tanulunk.

"Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!" (Jeremiás siralmai 3:22-23)

Isten kegyelme minden nap meg-megújul, ami elegendő oknak kell lennie arra, hogy dicsérjük. A megújuló irgalom miatt, bűneink természetes következményeitől megszabadít bennünket.

"Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz." (Józsué 1:9)

Hálát adhatunk Istennek tudván, hogy soha többé nincs okunk a félelemre, mert ő minden helyzetben velünk van, akár életveszélyről is legyen szó.

"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt." (Filippi 4:6)

Ez a vers újabb emlékeztető arra, hogy ne féljünk az életben. Hála Istennek, hogy meghallgatja és megválaszolja az imáinkat.

"Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van;
és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent."
(1János 4:7)

Az Isten felé való hálaadás egyik legnagyszerűbb módja a szeretet kimutatása. Szeretet által töltjük be az első és második legfontosabb parancsolatot.

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(János 3:16)

Nincs nagyobb ajándék az örök életnél. Egy örökkévaló ajándék pedig örökkévaló hálát érdemel.

Hogyan lehetnek a keresztények hálásak minden körülmények között?
A kulcs, hogy minden helyzetben hálásak tudjunk maradni - akár jó, akár rossz - hogy nem veszítjük szem elől Istent. Hívőként be kell vonnunk Istent minden helyzetbe, amivel szembe kell néznünk.

"Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek." (1Korinthus 10:31)

Mindennapi életünk során, Istent mindig szem előtt kell tartanunk. Ezzel biztosítva azt, hogy nemcsak elismerjük jelenlétét, hanem képesek vagyunk hálánkat is kifejezni felé. Szeretete valóban állandó és örökkévaló irántunk. Ahhoz, hogy Istent szem előtt tartsuk, három dolgot is tehetünk.

Először is töltsünk időt azzal, hogy emlékeztetjük magunkat Isten igazságaira. Ha nem tudunk hálásak lenni az fakadhat büszkeségből vagy kétségbeesésből is. A Biblia választ ad arra, hogyan kezeljük az ilyen helyzeteket. Valahányszor nehéz időszakkal találjuk szembe magunkat, a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Isten meg fog újítani minket (Zsoltárok 126:5). Nem csak tudatában kell lennünk ennek a ténynek, hanem hálásnak kell lennünk a végső szabadításáért.

Másodszor, erősítsük a hála érzését úgy is, hogy közösségben vagyunk testvéreinkkel. Keresztény barátainkkal folytatott beszélgetéseink révén is emlékeztethetjük magunkat mindarra a sok jóra, amit Isten nap mint nap tesz.

Végül, gyakorlással is tökéletesíthetjük a hálaadáshoz való hozzáállásunkat. Vezethetünk naplót, amibe beleírjuk miért lehetünk aznap hálásak, illetve napközben tarthatunk egy kis szünetet, hogy átgondoljuk milyen áldások vannak az életünkben.

E három lépés megtétele mindenképp hálaadóbb életmódhoz vezet. Bár lehet, hogy kezdetben nehéz lesz, de szokásunkká tehetjük. Habár a hála nem szünteti meg az életünkben felmerülő megpróbáltatásokat, azonban nem hagyja, hogy életünkön eluralkodjanak a problémáink. Ennél is fontosabb, hogy a hála segít kapcsolatba lépni Istennel, megismerni Őt annak, aki Ő valójában és felismerni mindazt amit tesz.

Hasonlóan ahhoz, mint ahogy a gyermek hálája megmosolyogtatja a szülőt, azonképpen mi is Istent, mikor hálát adunk. Végül is, hol lennénk mi Nélküle?


Ezeket is ajánljuk


A sátán képére formált ember

Jézus mindent kifizetett

10 igevers a szeretetben járás fontosságáról