26 BIBLIAVERS NŐKNEK

Gyönyörű bibliai igeversek minden nő számára, aki szeretetre, megnyugvásra és erőre vágyik.1. "Az Isten ő közepette van, nem rendül meg." (Zsoltárok 46:6)

2. "Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak." (Példabeszédek 31:25)

3. "Az Úr az én erőm és pajzsom." (Zsoltárok 28:7)

4. "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg,
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."
(Róma 5:8)

5. "Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős?
Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz."
(Józsué 1:9)

6. "Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén." (Példabeszédek 31:26)

7. "Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége."
(Zsoltárok 91:4)

8. "Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt." (Filippi 4:6)

"És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott."


9. "De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok." (1 Korinthus 15:10)

10. "Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat."
(Példabeszédek 3:5-6)

11. "És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott." (Lukács 1:45)

12. "Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél.
Csodálatosak a te cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem."
(Zsoltárok 139:14)

13. "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1 Korinthus 16:14)

14. "Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt." (1 Péter 3:3-4)

15. "A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban."
(Zsoltárok 93:4)

16. "Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?" (Eszter 4:14)

"Az Úr az én erőm és pajzsom."17. "És ti Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak"
(Kolossé 2:10)

18. "Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség;
amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!"
(Példabeszédek 31:30)

19. "Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (2 Timóteus 1:7)

20. "Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned!
Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!"
(Zsoltárok 143:8)

21. "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg,
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."
(Róma 5:8)

22. "Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr;
békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek."
(Jeremiás 29:11)

23. "Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek." (2 Mózes 14:14)

24. "Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled." (Józsué 1:5)

25. "Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!" (Énekek éneke 4:7)

26. "Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által." (Efézus 2:19-22)


Ezeket is ajánljuk


Fohász

A nem megfelelő imádság helyreállítása

Átformáló imádság