Jézus Krisztus élete

Jézus és az apostolok életét bemutató igényes, HD minőségű videók, kronológiai sorrendben.

Jézus születésének ígérete

"Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak."

mária Erzsébetnél

"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?"

keresztelő János neve

"Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait.."

mária és József Bethlehembe utazik

Az előírt népszámlálás miatt Mária, és József elutazik Betlehembe, József szülővárosába.

A főoldalról

Mindennapok
A teniszbajnok Jézusnak adott hálát a tornagyőzelemért

"Ez hihetetlen. Főleg az után, ahogy alakultak a dolgok Európában a nyár elején. Úgy örülök! Szeretném megköszönni Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak"


Hit és bizalom
Hogyan tapasztaljuk meg
Isten jelenlétét?

Jézus követőinek szüksége van arra, hogy Isten jelenlétében éljenek. Többre van azonban szükségünk, mint Isten jelenlétének teológiája: jelenlétének megtapasztalása az..


Kortárs
Premier: A másik cipőjében

Belefáradva az iskolai bántalmazásba, Cassandra Evans azért imádkozik, hogy ellensége, Katie Sharp, a közösségi média királynője megtudja, milyen is egy nap az ő helyében. Imájára váratlan válasz érkezik, amikor a 'másik cipőjében' ébrednek.HIRDETÉS"ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek.."

"ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak."

élt egy ember jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.

"bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt."

"ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak."

"amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme, a te fiad!"

"nem tudjátok, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én atyámnak dolgai?"

eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.

"vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából!"

volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz..

Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni..

amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, elhívta első tanítványait.

"Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember.."

"az úrnak lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak.."

"elküldelek benneteket, hogy gyűjtsétek össze a juhaimat. Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!"

"Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.."

"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat."

"Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek.."

"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is."

a magvető példázata

"Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek.."


Jézushoz akartak menni egy bénával. Megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat.

"miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik."

''ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.''

"amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót.."

tanítványai ezzel a kéréssel fordultak Jézushoz: magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát!

nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban.

"mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: ördög van benne! eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: íme, falánk és részeges.."

"mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. a jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember.. "

"hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét.."

"mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? .. miért féltek ennyire? még mindig nincs hitetek? "

"lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. ti adjatok nekik enni!"

"uram, ha te vagy az, parancsold meg,
hogy odamenjek hozzád a vízen!"

"én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg.. aki hisz, annak örök élete van."

amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már harmincnyolc éve beteg, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni?

az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. az írástudók ekkor odavezettek egy asszonyt, akit házasságtörésen értek.

"én vagyok a Világ Világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet Világossága.."

"ne félj, mária, mert kegyelmet találtál Istennél! íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak."

"az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: menj a siloámhoz, és mosakodj meg."

"a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.."

"szeresd az urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."

a vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt.

bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.

"ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.."

"én vagyok a Világ Világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet Világossága."

egy embernek volt két fia. a fiatalabb ezt mondta az apjának: 'atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!'

 

 

"én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."

"engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa."

"mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek?" -kérdezte a gazdag ifjú, Jézushoz odaérve..

"hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe."

a sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai názáretből való próféta.

"milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat?"

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? - kérdezték Jézust.

''szeresd azért az urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! ez az első és a nagy parancsolat. a második hasonló ehhez..''

az özvegyasszony két fillérje

"Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe."


"akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.."

"te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." -mondta Jézus.

"mert mit használ az embernek, ha az egész Világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?"

"mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát.."

"amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében.. akkor odaül dicsősége trónjára. összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól.."

"ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! én az atyától jöttem, és eljöttem a Világba, de most elhagyom a Világot, és az atyához megyek."

"mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: 'megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.' "

"atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te."

Jézus a főpap elé kerül, ellene hamis tanúk vallanak, majd Péter is megtagadja, és megszólal a kakas.

"én azért születtem, és azért jöttem a Világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."

"atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!" - mondta Jézus azokról, akik szenvedését okozták..

"ti ne féljetek! mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta."

"a hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.."

"ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért."

"az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust."

Jézus Krisztus utolsó földi napjait bemutató rész, az utolsó vacsorától a feltámadás pillanatáig.

milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?

"miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, tapintsatok meg, és nézzetek meg jól!"

"ne légy hitetlen, hanem hívő! tamás, mivel látsz engem, hiszel. boldogok, akik nem látnak, és hisznek."

"miután ettek, így szólt Jézus simon Péterhez: simon, jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?"

úgy szerette Isten a Világot

"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"


Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. arra vittek egy születése óta sánta férfit..

''tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust..''

"ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg hogy a názáreti Jézus Krisztus.."

"Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust.."

"én éppen joppé városában voltam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam. Valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva.."

''a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett a pogányok mellett, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket..''

"amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek.''

saul elindul damaszkuszba, hogy újabb keresztényeket börtönözzön be. Az odatartó úton azonban nem várt módon szólította meg Jézus, akit üldöz..

"bízzál pál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett jeruzsálemben, úgy kell rómában is bizonyságot tenned!"

"ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok." xyz

"ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom."

"mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk."

"éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel.."

"ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr."

"azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek.."

"legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat."

"mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a Világ szerinti szomorúság.."

 

 

"senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik.."

"istván pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között."

"ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül."

"ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által."

"legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben."

"a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől.."a nyelv bűnei

"Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik."


# Médiatár # Sorozat # Jézus Krisztus élete