A VÁLASZ NÉHA KÉSIK

"Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat." (Zsoltárok 40:2)

Miért késik Isten időnként az imánkra adott válasszal?

A késés megpróbálja hitünket: "Drága ígéretek vannak a Szentírásban azoknak, akik várnak az Úrra. Mindnyájan azonnali választ várunk imáinkra, és hajlamosak vagyunk elcsüggedni, ha ez a válasz nem érkezik meg. A késés a mi javunkat szolgálja. Alkalmat nyújt arra, hogy megvizsgáljuk hitünket, vajon igazi, őszinte, vagy olyan változó, mint a tenger hullámai. Oda kell kötni magunkat az oltárhoz a hit és szeretet erős kötelékeivel, és engednünk kell, hogy a türelem elvégezze a maga munkáját."

A késés alkalmat ad az önvizsgálatra: "Isten nem mindig válaszol imáinkra akkor, amikor először szólítjuk meg, mert ha ezt tenné, azt gondolhatnánk, hogy jogot formálhatunk reánk árasztott áldásaira és ajándékaira. Ahelyett, hogy megvizsgálnánk szívünket, hogy ápolunk-e valamilyen bűnt, elővigyázatlanok leszünk és megfeledkezünk arról, hogy tőle függünk és az Ő segítségére kell hagyatkoznunk."

Isten nem felejt: "Zakariás egész házasélete során imádkozott egy fiúért. Ő is, felesége is idősek voltak már, de Isten még nem hallgatta meg imáikat. Ők nem zúgolódtak. Isten pedig nem felejtett. Tudta, hogy mikor jön el az idő, hogy megfeleljen az imára, ezért amikor Zakariás esete már a legreménytelenebbnek tűnt, megjött a válasz. Isten nem feledkezik meg szolgái imájáról. Feljegyzi azokat az emlékezés könyvébe, hogy amikor eljön az ideje, válaszoljon reájuk."

Isten csak a javunkra késik: "Az a tény, hogy Krisztus csak két nappal később hallotta meg, hogy Lázár beteg, nem volt részéről sem közöny, sem elutasítás. Mindez legyen bátorítás számunkra is. Lehet, hogy nem jön olyan gyorsan válasz imánkra, mint szeretnénk, és lehet, hogy nem az lesz, amit kértünk, de Ő, aki tudja, hogy mi válik leginkább javára gyermekeinek, sokkal nagyobb áldást áraszt reánk, mint amit kértünk, feltéve, hogy nem leszünk sem hitetlenek, sem csüggedtek."

Egy válasz sohasem késik: "Ha földi áldásokért könyörgünk, az imánkra adott válasz késhet. De ez sohasem következik be akkor, ha bűntől való szabadulásért imádkozunk."

Mit tegyünk, ha nem érkezik azonnali válasz imánkra: "Ha nem is nyerjük el azonnal, amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja kérésünket és teljesíteni fogja. Sokszor annyira tévedünk, és annyira rövidlátók vagyunk, hogy oly dolgokat kérünk, amik a legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei Atyánk szeretetből úgy válaszol imáinkra, hogy azt adja csak meg, ami javunkra szolgál, s amit magunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől megvilágosítva, a dolgok valódi állását láthatnánk. Ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragaszkodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, és elnyerjük azokat az áldásokat, melyekre legnagyobb szükségünk van. Bízzatok sziklaszilárdan ígéretében: '.kérjétek és adatik néktek'."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha a bűnös megtisztulásért imádkozik, Isten azonnal válaszol. Isten sohasem hagyja figyelmen kívül szívből jövő kiáltásunkat, de időnként szükségünk van arra, hogy bizalmunk és türelmünk növekedjék. Isten mindig felel, de azt mindig úgy teszi, ahogy az nekünk a legjobb. Ezért időként csak akkor hallgatja meg imáinkat, ha már megtanultunk néhány dolgot. Még az apostoloknak is várniuk kellett, hogy megkapják a Szentlelket. A várakozás ideje alatt megvizsgálták szívüket, elrendezték nézeteltéréseiket, bűnbocsánatot kértek, majd amikor felismerték reménytelen helyzetüket és azt, hogy Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetnek, akkor voltak készen a Szentlélek keresztségére. Számunkra is van remény még akkor is, ha várnunk kell a második pünkösdig. Készüljünk rá, várakozzunk rá, mert Isten hű és beteljesíti ígéretét.