IMA ÉS ÖRÖM

"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!" (Filippi 4:4)

"Az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj." (Ésaiás 35:10)


Egy olyan világban, ami telve van fájdalommal és tragédiával,
mik az okai annak, hogy örvendezzünk?

Dicséret, a menny légköre: "A dicséret dallama a menny légköre, és amikor a menny érintkezésbe kerül a földdel, zene és ének csendül fel - hálaadás és dicséret szava."

Jézus énekkel állt ellen a kísértésnek: "Jézus földi életében énekkel szállt szembe a kísértésekkel. Gyakran, amikor éles, bántó szavakat intéztek Hozzá, amikor a légkört bizalmatlanság, elégedetlenség, homály vagy nyomasztó félelem terhelte körülötte, felcsendült hitének szent hálaéneke."

Tanulás, elmélkedés és ének: "Ő Isten Igéjét tanulta és azokban az órákban lelte meg a legnagyobb boldogságot, amikor félrevonulhatott munkájának színhelyétől. hogy Istennel tartsa a kapcsolatot. A kora reggel gyakran találta Őt valamilyen elhagyatott helyen, ahol elmélkedett, az írásokat kutatta vagy imádkozott. Az éneklés hangjával üdvözölte a reggeli fényt. A hálaadás énekeivel vidámította meg munkájának óráit, és elhozta a menny boldogságát az elcsüggedteknek."

Használd az éneklést az elkedvetlenítés ellen: "Az éneklés olyan fegyver, amit mindig használhatunk az elkedvetlenedés ellen. Amint így kitárjuk szívünket a Megváltó jelenlétének fénysugarai előtt, egészségesekké leszünk és élvezhetjük áldásait."

A hála elősegíti az egészséget: "Semmi sem képes jobban segíteni a test és a lélek egészségét, mint ahogyan a hála és dicséret lelkülete teszi. Ez egy pozitív kötelesség, ami ellenáll a melankóliának, az elégedetlen gondolatoknak és érzéseknek - ugyanolyan kötelesség, mint az imádság."

A győzelem útja: "Hajdanában Izrael gyermekei a pusztán át vándoroltak, és útjukat szent énekek dallamával vidították fel. Isten ma is megparancsolja gyermekeinek, hogy énekkel örvendeztessék meg zarándokéletüket. Az Úr Igéjének szavait énekek által őrizhetjük meg emlékezetünkben a legjobban. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van ... Amikor Megváltónk a Végtelenség küszöbéhez vezet bennünket, Isten dicsőségétől ragyogó arccal felfoghatjuk a trón körüli mennyei kar dics- és hálaénekeit. Amikor az angyalok énekének visszhangja felcsendül földi otthonunkban, szíveinket közelebb vonja a mennyei énekesekhez. Így a menny közössége már ezen a földön megkezdődik számunkra. A mennyei dicséret alaphangját ezen a földön kell megtanulnunk."

A remény és bizalom éneke: "A föld utolsó nagy válságának sötét árnyai közepette Isten világossága a legfényesebben fog ragyogni, és a remény, a bizalom énekei a legtisztább és legfenségesebb dallamokban fognak felcsendülni."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha megtisztult, újjászületett, Szentlélekkel teljes, őszinte keresztények lettünk, akkor szívünknek meg kell telnie örömmel és boldogsággal, arcunknak pedig ki kell fejeznie azt a tényt, hogy új teremtmények lettünk. Boldogságunk örömteli életünkben, valamint a Teremtőt dicsőítő imáinkban és énekeinkben ölt testet.