ÁLLHATATOS IMA

"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel miden szentekért." (Efézus 6:18)

Milyen tanítást kapunk az állhatatosságról és a kitartásról?Szüntelen imádkozzatok: "Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben vagyunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfelünk folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy a bensőséges imát és hitet nélkülözve, ne jussunk azon kegyelemhez és erőhöz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük."

Semmi ne akadályozzon: "Semmi sem - legyen az bármilyen drága vagy szeretetreméltó - töltheti be annyira elménket és vágyainkat, hogy elfordítson bennünket az Isten szavának tanulmányozásától és a buzgó imádságtól ... A szentség nem elragadtatás, hanem az Isten akarata iránti szüntelen engedelmesség. Azt jelenti, hogy az ember mindazzal az Igével él, ami Isten szájából kijött, és hogy a mennyei Atya akaratát cselekszi."

A kitartó ima hatása: "Legyen egyre nagyobb bizodalmunk abban, hogy Isten Lelke velünk lesz, tisztává és szentté tesz bennünket; olyan egyenesekké és szilárdakká, mint Libanon cédrusai ... Az őszinte, hívő szívből fakadó imának nagy hatása van és sok mindent elérhet. Isten nem mindig úgy válaszol imáinkra, ahogy elvárjuk, mert nem mindig azt kérjük, ami igazán javunkra válik. De az Ő végtelen szeretete és bölcsessége által megadja nekünk mindazt, amire leginkább szükségünk van."

Az eredményt bízd Istenre: "Amit Isten megígért, azt bármikor teljesítheti és a munkát, amit népére bízott, bármikor bevégezheti népe által. Jobb nekünk az, hogy Isten nem mindig válaszolja meg imáinkat, amikor szeretnénk, és nem mindig olyan feleletet ad, amilyet elvárnánk. Kérésünk ne hasonlítson parancshoz, inkább legyen azoknak a vágyaknak a kifejezése, amit szeretnénk Isten elé tárni."

A kitartó ima példája: "Pünkösdkor a Végtelen Hatalommal nyilatkoztatta ki magát gyülekezetének. A tanítványok szíve annyira megtelt jó indulattal, hogy késztette őket: menjenek el a világ végezetéig és tanúskodjanak mellette. Isten őrizzen meg bennünket, mondták, hogy bármi mással dicsekedjünk, mintsem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével ... Buzgó, kitartó ima által elnyerték a Szentlélek jelenlétét; kimentek a veszendő lelkek iránti szeretettel megtelve, lelkesen munkálkodtak azon, hogy a kereszt diadalát kiterjesszék. Vajon Isten Lelke nem jön-e el ma is válaszul a buzgó és kitartó imára, és nem tölti-e be erejével az embereket?Amit az Úr akkor megtett az Ő tanítványaiért, az ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb, mai népe életében is."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha úgy érezzük, hogy nehezen tudjuk követni Isten tervét életünkben, akkor kitartó imádságra kell törekednünk. Nincs olyan fizikai, szellemi, érzelmi vagy lelki bűn, melyet az ima ne tudna gyógykezelni Buzgó, élő, hitből fakadó imáknak kell megfoganniuk szívünkben, tudván azt, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, ezért Ő teljesíti kéréseinket Ha szívünk és értelmünk tökéletes összhangba kerül a Szentháromsággal, akkor Isten mindenekfeletti hatalma ugyanúgy megnyilatkozik ma, mint ahogy az pünkösd napján történt. Isten megmozgatja az eget és a földet, hogy válaszoljon gyermekei kitartó imájára, feltéve, hogy az ima nem önző.

"Szerető Jézus! Segíts nekünk eggyé lenni Veled; odaszentelni kezünk, szívünk, értelmünk és mindent, amink van Neked, hogy Szentlelked továbbáradjon rajtunk keresztül, megtelve az éhezők, a szegények, a betegek és a szenvedők iránti szeretettel és együttérzéssel."