ENGEDELMESSÉG ÉS HIT: AZ IMÁDSÁG FELTÉTELE


"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban." (Ésaiás 55:6-7)

Milyen feltételeknek kell eleget tennem, hogy Isten válaszolhasson imáimra?Éreznünk kell szükségünket: "Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgassa imáinkat. Az első feltétel az, hogy segítségének szükségét érezzük és felismerjük."

Teljes odaszentelődésre van szükség: "Mindazok, akik Istennek szentelik testüket és lelküket, állandóan megkapják majd a Lélek újabb és újabb testi és lelki ajándékát. Kimeríthetetlen mennyei készletek állnak a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelke leheletét és életét az Ő életéből. Krisztussal való együttmunkálkodásuk útján részesülnek Krisztus teljességében. Emberi gyengeségükben is képesek megcselekedni a Mindenható tetteit."

Engedelmesség szükséges: "Az ima nem foglalhatja el a kötelességteljesítés helyét. 'Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok' - mondja Jézus. Aki az ígéretekre hivatkozva, de a feltételek teljesítése nélkül kér Istentől, megsérti Jahvét. Krisztus nevének emlegetésével formál jogot az ígéretek teljesítésére, de cselekedeteivel nem bizonyítja, hogy szereti Krisztust és hisz benne ... Isten, akitől minden áldást kaptunk, javainkból bizonyos részt igényel. Így gondoskodik az evangélium hirdetéséhez szükséges anyagiakról. A tizedrész visszaadásával mutatjuk meg, hogy értékeljük Isten ajándékait. De hogyan igényelhetjük áldását, ha megtartjuk magunknak azt, ami az övé? Ha hűtlen sáfárok vagyunk a földi dolgokban, hogyan várhatjuk el, hogy megbíz minket a menny dolgaival? Talán itt kell keresnünk a meg nem hallgatott imák titkát ... Ha csak részleges, fél szívből származó engedelmességet tanúsítunk iránta, nekünk tett ígéreteit nem teljesíti be."

A hit a következő feltétel: "Az ima meghallgatásának következő feltétele a hit. Szaván fogjuk-e Őt?" "Túl kevés a hitünk. Bár elvezethetném népünket az Istenbe vetett hitre. Nem szabad úgy érezniük, hogy a hit gyakorlásának feltétele a felfokozott érzelmekben keresendő. Egyet kell tenniük: hinni Isten szavában úgy, ahogy hisznek egymás szavaiban. Mivel Ő megmondta, be is fogja teljesíteni szavát. Teljes nyugalommal hagyatkozzunk ígéreteire, mert komolyan gondolja azt, amit mond. Mondjuk ezt: Isten szólt hozzám az Ő Igéjében, és be fogja teljesíteni mindazt, amit megígért. Viselkedjetek úgy, mint akik tudják, hogy megbízhatnak mennyei Atyjukban."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
A bűn és a hitetlenség együtt jár. Ha nem hisszük, hogy Isten kész megtisztítani bennünket, hitet, krisztusi természetet és az Ő Lelkével való közösséget adni, akkor nincs alap, amire építhetnénk. Ne higgyük, hogy Isten meghallgatja a hitetlen imáját. A kétkedők kezei üresek maradnak. Amikor végre elismerjük, hogy Istenre van szükségünk, és azt, hogy semmit nem tudunk adni, csak a keresztre borulunk, és hogy nincs igazságunk, mert a mi legjobb szavaink és tetteink is olyanok, mint a szennyes ruha, ezért leborulunk a kereszt lábához és kérjük, hogy Isten tisztítson meg bennünket bűneinktől és hitetlenségeinktől, és elismerjük, hogy a Szentlélek ereje nélkül semmit sem tehetünk, akkor a menny kezébe veszi a dolgokat.

Hatalmas változások következnek be. Akkor Pállal együtt elmondhatjuk: "élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus". Mivel Krisztus él bennünk, képesek vagyunk jót cselekedni. Jézus azt mondta, hogy még nála is nagyobb dolgokat tehetünk (János 14:12). Ez az, amit nekünk, Isten alvó gyülekezetének fel kell ismernünk. Imádkozzunk olyan hittel - mint eddig még soha - azért, hogy a Szentlélek ereje kitöltessék a késői eső tapasztalatában éppen most.