ENGEDELMESSÉG ÉS HIT: AZ IMÁDSÁG FELTÉTELE


"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban." (Ésaiás 55:6-7)

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL ELEGET TENNEM, HOGY ISTEN VÁLASZOLHASSON IMÁIMRA?

Éreznünk kell szükségünket: "Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgassa imáinkat. Az első feltétel az, hogy segítségének szükségét érezzük és felismerjük."

Teljes odaszentelődésre van szükség: "Mindazok, akik Istennek szentelik testüket és lelküket, állandóan megkapják majd a Lélek újabb és újabb testi és lelki ajándékát. Kimeríthetetlen mennyei készletek állnak a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelke leheletét és életét az Ő életéből. Krisztussal való együttmunkálkodásuk útján részesülnek Krisztus teljességében. Emberi gyengeségükben is képesek megcselekedni a Mindenható tetteit."

Engedelmesség szükséges: "Az ima nem foglalhatja el a kötelességteljesítés helyét. 'Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok' - mondja Jézus. Aki az ígéretekre hivatkozva, de a feltételek teljesítése nélkül kér Istentől, megsérti Jahvét. Krisztus nevének emlegetésével formál jogot az ígéretek teljesítésére, de cselekedeteivel nem bizonyítja, hogy szereti Krisztust és hisz benne." | "Isten, akitől minden áldást kaptunk, javainkból bizonyos részt igényel. Így gondoskodik az evangélium hirdetéséhez szükséges anyagiakról. A tizedrész visszaadásával mutatjuk meg, hogy értékeljük Isten ajándékait. De hogyan igényelhetjük áldását, ha megtartjuk magunknak azt, ami az övé? Ha hűtlen sáfárok vagyunk a földi dolgokban, hogyan várhatjuk el, hogy megbíz minket a menny dolgaival? Talán itt kell keresnünk a meg nem hallgatott imák titkát." | "Ha csak részleges, fél szívből származó engedelmességet tanúsítunk iránta, nekünk tett ígéreteit nem teljesíti be."

A hit a következő feltétel: "Az ima meghallgatásának következő feltétele a hit. Szaván fogjuk-e Őt?" "Túl kevés a hitünk. Bár elvezethetném népünket az Istenbe vetett hitre. Nem szabad úgy érezniük, hogy a hit gyakorlásának feltétele a felfokozott érzelmekben keresendő. Egyet kell tenniük: hinni Isten szavában úgy, ahogy hisznek egymás szavaiban. Mivel Ő megmondta, be is fogja teljesíteni szavát. Teljes nyugalommal hagyatkozzunk ígéreteire, mert komolyan gondolja azt, amit mond. Mondjuk ezt: Isten szólt hozzám az Ő Igéjében, és be fogja teljesíteni mindazt, amit megígért. Viselkedjetek úgy, mint akik tudják, hogy megbízhatnak mennyei Atyjukban."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK

A bűn és a hitetlenség együtt jár. Ha nem hisszük, hogy Isten kész megtisztítani bennünket, hitet, krisztusi természetet és az Ő Lelkével való közösséget adni, akkor nincs alap, amire építhetnénk. Ne higgyük, hogy Isten meghallgatja a hitetlen imáját. A kétkedők kezei üresek maradnak. Amikor végre elismerjük, hogy Istenre van szükségünk, és azt, hogy semmit nem tudunk adni, csak a keresztre borulunk, és hogy nincs igazságunk, mert a mi legjobb szavaink és tetteink is olyanok, mint a szennyes ruha, ezért leborulunk a kereszt lábához és kérjük, hogy Isten tisztítson meg bennünket bűneinktől és hitetlenségeinktől, és elismerjük, hogy a Szentlélek ereje nélkül semmit sem tehetünk, akkor a menny kezébe veszi a dolgokat.

Hatalmas változások következnek be. Akkor Pállal együtt elmondhatjuk: "élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus". Mivel Krisztus él bennünk, képesek vagyunk jót cselekedni. Jézus azt mondta, hogy még nála is nagyobb dolgokat tehetünk (János 14:12). Ez az, amit nekünk, Isten alvó gyülekezetének fel kell ismernünk. Imádkozzunk olyan hittel - mint eddig még soha - azért, hogy a Szentlélek ereje kitöltessék a késői eső tapasztalatában éppen most.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!