IMÁDKOZZ TELJES SZÍVBŐL!

"Akkor segítségül hívtok engem, elmentek, és imádtok engem, és én meghallgatlak titeket.
Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem."

(Jeremiás próféta könyve 29. fejezetének 12-13. verse)

Mit jelent a tiszta szívből való ima?Küzdelem imában: "Szükség van az imára - komoly, buzgó, küzdő imára -, olyanra, mint amilyet Dávid küldött Istenhez, amikor ezt mondta. 'Mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem!' 'Íme, kívánkozom a te határozatod után.' 'Vágyódom a te szabadításod után.' 'Kívánkozik, sőt, emésztődik a lelkem az Úr tornácai után.' 'Elfogy az én lelkem a te ítéleted után való szüntelen vágyódás miatt.' (A 42. zsoltár 2. verse; a 119. zsoltár 40. és 174. verse; a 84. zsoltár 3. verse; a 119. zsoltár 20. verse) Ez a küzdő ima lelkülete, ahogy az a királyi zsoltárokban megnyilatkozott."

Tanuljunk meg komolyan imádkozni! "Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ az imánkra, 'aki a kérésünk és gondolatunk mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni' (Eféz 3:20)."

Tanuljunk rendszerességet! "Isten minden lesz nekünk, aminek hagyjuk, hogy legyen. A langyos, félszívű imánk nem hoz nekünk áldást a Mennyből. Nyomatékosan kell feltárnunk a kérésünket. Kérjünk hittel, várjunk hittel, fogadjuk el hittel, örüljünk reménységben, mert aki keres, mind talál. Legyünk buzgók az ügyben. Keressük Istent teljes szívünkkel, teljes komolysággal sajátítsuk el azt a mesterséget, amely képessé tesz bennünket Isten megígért áldását keresni, s akkor a kitartó erőfeszítésünk eredményeként elnyeljük az Ő világosságát, igazságát és kegyelmének gazdagságát."

Hogyan szembesüljünk a kísértéssel és próbával? "Ha kísértés és próba jön ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk Ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük."

Hogyan vívhatjuk ki a legnagyobb győzelmet? "Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem az a legnagyobb győzelme, amelyet tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyet Isten fogadótermében arat, amikor a komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába."

A rostálás ideje megmutatja, hogy ki az őszinte: "Megmutatták nekem Isten népét, láttam a tagjait a nagyon megrostált állapotukban. Szilárdság és komolyság nyilatkozott meg az arckifejezésükben, miközben súlyos izzadtságcseppek hullottak alá a homlokukról."

A nyomorúság ideje: "A ránk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. Akik nem hajlandók önmagukat megtagadni, és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak az áldásáért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Valóban tudjuk-e, mit jelent tiszta szívből imádkozni? Ima közben nem kalandozik-e el túl hamar a gondolatunk? Képesek vagyunk-e a figyelmünket úgy összpontosítani az imára, mintha az egész életünk ezen múlna? Mivel sokkal többről van szó, mint az erkölcsi életünkről, teljes szívből oda kell szentelnünk magunkat a Menny ügyének. Az üdvösség ingyen ajándék, de ha elfogadtuk, Sátán erőteljes támadásával szembesülünk. Egyre több gonosz angyalt küld ellenünk, akik mindent el fognak követni, hogy bűnre csábítsanak bennünket. Isten azért engedi meg a kísértést, hogy próbára tegyen, és megtanítson bennünket az ellenség feletti győzelemre.

A rövid, alkalomszerűen elmondott ima nem biztosítja a győzelmünket. Meg kell tanulnunk ellenállni, és legyőzni a kísértést a Szentléleknek az életünkben megnyilatkozó ereje által. Ezt a segítséget azonban csak akkor nyerhetjük el, ha állhatatosak és kitartók leszünk a hitben. A komolyságunk gyakran könny és verejték által nyilatkozik meg. Az a győzelem, amelyet így vívunk meg, felkészít bennünket a végső győzelemre.