KRISZTUS LEGFŐBB TERHE

"De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok." (János 16:7)

Amikor Krisztus a földön élt, mivel töltötte ideje nagy részét? Mi volt a fő téma, amiről prédikált?Krisztus imában töltött sok időt: "Egész napokat töltött munkával és egész éjszakákat imával, hogy megerősödjön a Sátánnal szembeni küzdelemre, és hogy segíthessen azokon, akik szabadulásért jöttek hozzá."

Az ima napi programjának része volt: "Reggelenként - az Istennel töltött órák után - a menny világosságát hozta az embereknek. Naponta részesült a Szentlélek keresztségében. Az új nap hajnalán az Úr felébresztette szendergéséből, lelkileg megerősítette, hogy szavaival áldást áraszthasson másokra."

Jézus imaélete nagy hatással volt a tanítványokra: "Ez a jelenet (az imádkozó Jézus) mélyen meghatotta a tanítványok szívét. Gyakran vették észre, hogy Mesterük néha több órát tölt el egyedül Atyjával beszélgetve. Az Atyával eltöltött reggeli órák tették lehetővé, hogy az embereknek mennyei világosságot vigyen. Szavainak és cselekedeteinek erejét a tanítványok már régtől fogva ezekkel az imaórákkal hozták kapcsolatba. Gyakran az egész éjszakát a hegyen imádkozással töltötte.' "

Prédikációinak fő témája: "Krisztus, a nagy Tanító igen sokoldalú témakörrel rendelkezett, melyből válogathatott, de az a kérdéskör, mely körül a legtöbbet időzött, a Szentlélek eljövetele volt. Mily nagy dolgot ígért az Ő egyházának ezzel. Mégis, van-e még egy témakör, mellyel oly keveset foglalkozunk most? Van-e ígéret, amely kevésbé teljesedett, mint ez? Csupán egy-egy alkalmi előadás hangzik el a Szentlélekről, majd későbbre halasztjuk a téma további tanulmányozását."

Más áldásokat is hoz: "A Szentlélek kitöltetése az apostolok idejében a korai eső volt, mely dicső eredményeket hozott. A késői eső azonban még bőségesebb lesz. A Lélek ígérete oly dolog, amiről keveset gondolkodunk, és ennek megvan a maga eredménye: lelki sötétség, hanyatlás és halál. Sokkal kisebb jelentőségű dolgok kötik le figyelmünket, ezért az a mennyei erő, mely nélkülözhetetlen lenne a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéséhez, és ami más áldásokat is magával hozna, hiányzik annak ellenére, hogy kimeríthetetlen gazdagságában kínálta fel Isten. A Lélek jelenlétének hiánya teszi oly erőtelenné az evangélium szolgálatát. Könyörögjetek a Szentlélekért, mert Isten ott áll minden ígérete mögött, melyet tett."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
A Szentlélek ígérete oly bizonyos és annyira építhetünk rá, mint arra, hogy a nap minden reggel felkel. De nem jön el erejével, ha nem hívjuk Őt. Igen, mindenkor velünk van; de csak a korán kelők élvezik melegét. Csak azok, akik korán felkelnek, vagy napközben tesznek erőfeszítéseket azért, hogy nagyobb mértékben betöltse őket, fogják elnyerni az Ő erejét. Krisztus megígérte, hogyha mi kérünk és zörgetünk, akkor gazdagon kapunk.

"Szerető Megváltónk! Segíts, hogy hinni tudjunk szavaidban, különösen Szentlelked ajándékában. Engedd, hogy örömmel tapasztaljuk meg Szentlelked erejét, amint kiárad a veszendő világ iránti szeretettel és együttérzéssel."