KÜLÖNLEGES FELHÍVÁS

"Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidókhoz 4:15-16)

Vajon az alkalmas segítség egyaránt magában foglalja földi és lelki szükségleteinket?Különleges felhívás: "Mi különleges felhívás folytán járulunk Istenhez. Ő már vár ránk, hogy bennünket fogadótermében üdvözölhessen. Kopogtassanak a kegyelem ajtaján mindazok, akik Isten áldása után vágyakoznak, és mondják el meggyőződéssel: 'Uram, Te megígérted, aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik'."

Kérjük segítségét minden szükségünkben: "Egyszerű szavakkal, gyermeki hittel tárhatjuk fel Isten előtt szívünket. Amennyiben szükséges táplálékért és ruházatért is könyöröghetünk hozzá éppúgy, mint lelki ínségünkben is az élet kenyerét és az igazság öltönyét is tőle kérjük. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy nektek mindenre szükségetek van, s ezért felszólít benneteket, hogy jöjjetek és kérjetek. Csak Jézus nevében nyerhetjük el mindezen áldásokat, hiszen Isten éppen azáltal akarja Fia nevét megdicsőíteni, hogy kínzó szükségleteinket kegyelmének kincstárából ingyen és bőkezűen kielégíti ... Akié minden hatalom mennyen és földön, annak ajándékai Isten gyermekeinek tulajdonát képezik. Ezek az adományok olyan értékesek, hogy csak a Megváltó drága vére által válhatnak tulajdonunkká. Olyan adományok, amelyek a szív legtitkosabb vágyait is kielégítik és mindörökké megmaradnak: mindazok tulajdonaivá válhatnak, akik kisgyermekként jönnek Istenhez."

Isten arra vágyik, hogy földi ajándékokat adjon: "Az Úr szeretné, ha hittel hozzáfordulnál. Szeretné megértetni veled mind a földi, mind lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá tehet. Meg tud áldani tapintatossággal és ügyességgel. Képességeiddel szolgálj, és bölcsességet Istentől kérj. Ő adni fog."

Próbában: " 'Jöjjetek én hozzám' - szól hívása. Bármi legyen is aggodalmatok, megpróbáltatásotok, tárjátok ügyeteket bátran az Úr elé."

Jöjjetek bátran: "A menny nyitva áll kéréseink előtt, bennünket pedig arra hívnak, hogy jöjjünk 'a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül'. Jöjjünk hittel és higgyük azt, hogy elnyerjük pont azt a dolgot, amit kérünk tőle."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Hála Istennek, Ő gondoskodott arról, hogy mi győztesek lehessünk, ezért nincs mentségünk a bűnre. De ha mégis vétkezünk, van közbenjárónk az Atyánál, aki könyörög azért, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és megtisztuljunk. Isten elfogja küldeni szent angyalait és a Szentlélek hatalmát, hogy segítsenek bennünket szerzett és örökölt rossz hajlamaink elleni küzdelmünkben. Nincs olyan kísértés, amely túl nagy lenne ahhoz, hogy Isten megbirkózzon vele.

Isten nem ítél el bennünket azért a rosszért, amit tettünk, ha őszinte bűnbánattal jövünk hozzá, és ha el akarunk fordulni a felismert bűnöktől, akkor együttérző szívvel kész megbocsátani és eltörölni bűneinket. Mily csodálatos, szerető Isten Ő. Gazdagabban gondoskodik minden földi és lelki szükségletünkről, mint ahogy kérhetnénk vagy elgondolhatnánk.