TAPASZTALATUNK ÉS MUNKÁNK

"És ez Őelőtte fog járni az Illyés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet." (Lukács 1:17)

Hogyan függ össze Énókh és Keresztelő János tapasztalata Isten maradék népével?

Képviselik tapasztalatunkat: "Énókh és Keresztelő János élete megmutatja, hogy milyennek kellene lennie a mi életünknek. Sokkal alaposabban kell tanulmányoznunk a két férfi életét, mint tesszük. Azét, aki mennybe ragadtatott, mielőtt halált látott volna, és azét, akit Isten Krisztus első eljövetele előtt hívott el, hogy előkészítse az Úr útját és egyengesse ösvényeit."

Felkészülés a szolgálatra: "János élete nem semmittevésben, aszketikus álmodozásban vagy önző elzárkózottságban telt el. Időről időre kiment az emberek közé. Érdeklődéssel figyelte, hogy mi történik a világban. Csendes nyughelyéről figyelte a beteljesedő eseményeket. Küldetésének terhe nehezedett rá. Egyedüllétében elmélkedés és ima által készítette fel lelkét arra az élethivatásra, mely előtte állt ... Mikor keresztelő János a pusztában élt, Isten tanította őt. Tanulmányozta Isten kinyilatkoztatását a természetben. Isten Lelkének irányítása mellett kutatta a próféták könyvtekercseit. Éjjel és nappal Krisztus volt tanulmányainak és elmélkedéseinek a tárgya, míg szívét, lelkét és gondolatait be nem töltötte a dicső látomás."

A lelki látás eredménye: "A Király szépségét szemlélte, és szem elől tévesztette önmagát. Szemlélte a megszentelődés felséges voltát, s méltatlannak és érdemtelennek tartotta magát. Hirdetnie kellett Isten üzenetét. Kész volt arra, hogy a menny hírnöke legyen. Nem félt az emberektől, mert Istenre tekintett. Rettegés nélkül állt a földi uralkodók elé, mert remegve hajolt meg a királyok Királya előtt. Nem bonyolult érvek és finoman kidolgozott elméletek segítségével hirdette üzenetét. Riasztóan és szigorúan, mégis reményteljesen hangzott szava a pusztában."

A látomás alázatossá tette: "Hittel szemlélte a Megváltót, és felemelkedett az önzetlenség magaslataira. Senkit nem akart önmagához vonzani, hanem arra törekedett, hogy gondolataikat egyre magasabbra emelje, hogy végül megnyugodjon tekintetük Isten Bárányán. Maga csak egy hang volt. Kiáltó szó a pusztában."

A mi üzenetünk is hasonló: "A mi korunkban közvetlenül az előtt, hogy Krisztus eljönne az ég felhőiben, Jánoséhoz hasonló munka vár reánk is. Ahhoz, hogy olyan üzenetet közvetíthessünk, mint János, olyan lelki tapasztalatokat kell szereznünk, mint amilyenekkel ő rendelkezett. Ugyanannak a munkának kell megvalósulnia bennünk is, ezért Istenre kell tekintenünk, hogy saját énünk eltűnjön szemünk elől. Jánosnak természeténél fogva ugyanolyan hibái és gyengeségei voltak, mint bármely más embernek, de az isteni szeretet érintése átalakította őt."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Bánjátok meg bűneiteket és készüljetek az Úr eljövetelére: ez volt Keresztelő János üzenete. Ha Jánoshoz hasonlóan mi is készek leszünk életünk kockáztatása által is megfeddni a bűnt, akkor a mi mennyből kapott Bibliánkra alapozott prédikációink erőteljesek és hatásosak lesznek, és ezrek fognak megtérni. Isten azt várja tőlünk, hogy utolsó figyelmeztető üzenetét a Szentlélek erejével és együttérző szeretettel hirdessük e bűnbeteg világnak. Hűek leszünk-e és világosan hirdetjük-e Isten üzenetét? Csak a krisztusi természetű, szeretettel felruházott, teljesen odaszentelt és együttérző szolga lesz képes felkészíteni az embereket Krisztus eljövetelére és az örök életre.

"Istenem! Áldj meg és vezess bennünket, amint elhatározzuk, hogy hűségesen munkálkodunk eljövendő Királyunkért."

ZÁRSZÓ
Ennek az imáról szóló tanulmánynak a végére értünk, de ne csüggedjünk, mert folytathatjuk a mindenség Teremtőjével való párbeszédet. Ne engedjük, hogy a gonosz elcsüggesszen és leállítson bennünket. Bár imádkozó életünk folytatódnak mindaddig, míg Jézus el nem jön, hogy szeretteit hazavigye, s amíg nem folytatódhat színről színre az örökkévalóság végtelen korszakaiban.

Mindaddig, amíg megváltott állapotunkban maradunk azáltal, hogy megvallunk és elhagyunk minden felismert bűnt, és naponta kérjük a Szentlélek kitöltetését és erejét, hogy állandóan győző, örömteli keresztényekké tegyen bennünket, addig a keresztény élettapasztalat csúcsán vagyunk, amihez hozzájárul a királyok Királyával és az uraknak Urával való közvetlen párbeszéd gyönyörűsége. Ez az öröm a vég nélküli boldogság és a maradandó szentség kulcsa. Feleségem és én, valamint sok-sok keresztény testvérünk szerte a világon tapasztaljuk Isten szeretetének jóságát, és halljuk azt a csendes hangot, mely vezet, tanít, irányít és megbíz az Úr szolgálatában. Forduljatok imában a menny felé, és meglátjátok milyen kellemes és szeretetreméltó dolog párbeszédet folytatni a Szentháromsággal.

Isten áldjon meg benneteket miközben folytatjátok értelmes felfedező utatokat a keresztény életben. Szeretettel ajánljuk ezt a tanulmányt drága testvéreinknek Krisztusban. Társaitok a Mester szolgálatában: Shelley Tibor és Mária.