ISAAC NEWTON ÉS SALAMON TEMPLOMA

A természettudós Sam Kullock, akinek nevéhez számos szabadalom fűződik és matematikai zsenialitását a Biblia tanulmányozására használta, Salamon templomának szerkezetében fedezte fel azokat a jeleket, amelyek tudományos alapelveket írnak le figyelemre méltó pontossággal."Készíttetett egy öntött fém tengert, egyik pereme a másik peremétől 10 könyöknyire volt, tökéletes kör alakú; 5 könyök magas volt és kerülete 30 könyök volt." (2 Krónikák 4:2)

Kullock úgy véli, hogy ezeket a jeleket használta Sir Isaac Newton a modern tudomány alapjának meghatározásához. A Buenos Aires-ből származó Kullock egész életében természettudós volt, de mint hithű zsidó, nem lát különbséget aközött, ami a Szentírásban és ami a tankönyvekben írva található.

"A természettudományos közösség azon a vonalon fejlődött, hogy magyarázatot találjanak arra: bármi történhet Isten nélkül. Úgy gondolkodnak Istenről, hogy inkább elhárítják a kérdéseket anélkül, hogy előbb meggyőződnének róla. A zsidó vallásban a tóra és a tudomány összeegyeztethető. De amióta a természetet a Bibliába foglalták, sok tudományos kérdésre adott válasz megtalálható benne."

Mint természettudós, Kullok ösztönzőleg tekint a 17. századi brit tudósra, Sir Isaac Newtonra, minden idők egyik legbefolyásosabb természettudósára. Newton matematikus, csillagász, teológus, író és fizikus volt. Buzgó keresztényként eredeti héber nyelven tanulmányozta a Bibliát. Az ősi királyságok krónikája című művében, melyet halála után, 1728-ban publikáltak, Newton közzétette Salamon templomáról készített saját részletes rajzát, a "Salamon templomának leírása" című ötödik fejezetben.

"Newton éveken át sok energiát fektetett a Salamon templomaként is ismert, Jeruzsálem első templomának megszentelt formatervezése és metrikus sajátosságainak vizsgálatára", magyarázta Kullok. "Hiszem, hogy Newton a Salamon templomának formatervezésében a megszentelt mértani arányokat kutatta, amely tudományos alapelvekhez kapcsolódik. Folytatom Newton munkáját."

Kullok felfedezett néhányat ezekből a mértani arányokból. Tanulmányt készített Salamon tengeréről, a bronz medencéről, amely a templom belső udvarának dél-keleti sarkában állt. Ezt a papok mosdásra használták, mielőtt templomi szolgálatukat elvégezték. A Biblia szerint 5 könyök magas volt, átmérője egyik peremétől a másik peremig 10 könyök volt, a kerülete pedig 30 könyök volt.

Isaac Newton Salamon templomát tanulmányozta fizikai kutatásai során?


"Salamon tengerének méretezésében, ahogy a Bibliában meg van adva, a föld legtökéletesebb mérete van kódolva", magyarázza Kullok. "Ez Mózes könyökmértékén alapul, Salamon tengerének is az alapja. Salamon tengerének méretezése mutatja, hogy Mózes könyökmértéke pontosan 523 milliméter volt. Ez a könyökmérték pontosan a bolygónk sugarával függ össze, amely megegyezik a délkörrel. Ez pontos matematikai méretezése a Föld mérete egytízmilliomod részének."

Ez az a pontos kapcsolat a Salamon templománál használt bibliai mértékek között, amelyet Kullok véleménye szerint Newton is használt tanulmányaiban. Kullok nem csupán természet- és Biblia-tudós, de ezek mellett Áron főpap leszármazottjaként kohanita is. Ez jelentett számára további érdeklődést a Salamon tengere matematikai arányainak felfedezéshez.

"Ez azért is fontos, mert a templom méretezései Mózes könyökmértékében van megadva", magyarázta Kullok. "Nem tudjuk felépíteni a Harmadik Templomot mindaddig, amíg nem ismerjük a mózesi könyökmérték pontos hosszát."

Kullok Salamon tengerének egy másik jellegzetességét is felfedezte, amely a Föld természetes sajátosságaihoz kapcsolódik.

"A Salamon tengerét borító tető vetületének geometriai kapcsolata van bolygónkkal", magyarázta a tudós. "A tető úgy hajlik Salamon tengere fölé, mint egy fordított tál. A tető hajlási szöge pontosan 8,00895975 fok, amelyről úgy találta, hogy matematikailag a Föld forgástengelyének közép dőlési értékéhez kapcsolódik.

Egy előző cikkben a Breaking Israel News hírportál ismertette Kullok felfedezését: azokat a fontos eseményeket, amelyeknek hatása volt a zsidók Izráel földjére való visszatérésére, számszerűen két figyelemre méltó fizikai tényező közötti matematikai kapcsolat mutat be: a bolygó dőlésszöge és Izráel bibliai határainak kiterjedése közötti kapcsolat.

"Mindent egybevéve, azt látjuk, hogy a templom kivitelezése matematikailag arányos a világ mozgásával. Ez kapcsolja a templom formatervezését a történelemhez, múlthoz, jelenhez és jövőhöz és Izráel földrajzához", magyarázta Kullok. "Ezek mind szorosan összefüggenek."

"Még a Bibliában használt mértékegységek is kapcsolatban állnak az emberi testtel. Az ama (könyök) az alkar hossza. Ez szubjektívnek és netán esetinek tűnhet, de azt mutatja, hogy az emberi test kapcsolatban áll a templommal, sőt még a Föld méreteivel is." Kullok hiszi, hogy bibliai alapokon nyugvó tudományos felfedezései irányadó elvek lehetnek a természettudományban.

"Amióta Salamon temploma és a Biblia ennyire a világ létezésének része, a tudomány képes lesz sokkal többet megtanulni a világról, ha a Bibliát bevonják a természeti világról készített tanulmányaikba", mondta Kullok. "A Sir Isaac Newton által alapított újkori tudomány alapeszméje talán képes lesz erre. Egyértelmű, hogy tanulmányozta a szent iratokat. Talán még a Salamon templomáról készített tanulmányai is alapul szolgáltak a gravitációval kapcsolatos számos tanulmányának. Talán nem volt képes számszerűsíteni a kapcsolatot, de én igen és a kapcsolat egyértelműen megvan."


Ezeket is ajánljuk


# Bibliai idők # Archívum

A pokol kapui

Voltak-e női papok?

Jézus feltámadása történelmi tény