MIT MOND A BIBLIA AZ ÖNGYILKOSSÁGRÓL?

Mit mond minderről a Biblia? Az öngyilkosság nem új dolog.
A Bibliában hét öngyilkosság is fel van jegyezve.Abímeleknek nem volt identitástudata
"De Abímelek a fellegvárig nyomult, és megtámadta azt. Már közel volt a fellegvár bejáratához, és fel akarta gyújtani. Akkor egy asszony egy kézimalom kövét dobta Abímelek fejére, amely bezúzta a koponyáját. Ő azonnal így kiáltott fegyverhordozó legényének: Ránts kardot, és ölj meg, hogy ne mondják rólam: Asszony gyilkolta meg! A legénye keresztülszúrta, és meghalt." (Bírák 9:52-54)

Sámson részben bosszúból, részben egy célért halt meg, amiben hitt
"Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket! Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta: Eressz el, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk!

A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy háromezer férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta:

Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért! Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson: Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal együtt! Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amely benn volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében." (Bírák 16:25-30)

Saul kimerült volt és nem tudott megfelelni bizonyos követelményeknek;
úgy érezte, hogy kudarcot vallott és kiszolgáltatott lett

"Azért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának: Húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne űzzenek gúnyt belőlem! De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt." (1Sámuel 31:4)

Saul fegyverhordozója hirtelen elhatározásból ő is meg akart halni gazdájával együtt
(A kamaszkori öngyilkosságok 40%-a hirtelen elhatározásból történik.)
"Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt vele együtt."
(1Sámuel 31:5)

Ahitófel elkeseredett, mert nem az ő tanácsát követték
"Amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a szamarát, elindult, és hazament a városába. Végrendelkezett háza népéről, azután felakasztotta magát. Így halt meg, és eltemették apja sírjába." (2Sámuel 17:23)

Zimritől elvették a hatalmat, amit birtokolt
"Ászának, Júda királyának a huszonhetedik évében hét napig volt király Zimri Tircában. A hadinép ekkor a filiszteusokhoz tartozó Gibbetónt ostromolta. Amikor az ostromló nép meghallotta, hogy összeesküvést szőtt Zimri, és hogy a királyt is megölte, akkor az egész Izráel a hadseregparancsnokot, Omrit tette Izráel királyává még azon a napon a táborban. Azután fölvonult Omri az egész Izráellel együtt Gibbetónból és körülzárták Tircát.

Zimri pedig látva, hogy a várost elfoglalják, fölment a királyi palota tornyába, magára gyújtotta a királyi palotát, és meghalt. Vétkei miatt történt ez. Vétkezett, amikor azt tette, amit rossznak lát az Úr. Jeroboám útján járt, és vétkével, amit elkövetett, Izráelt is vétekbe vitte. Zimri egyéb dolgai, és az általa szőtt összeesküvés, meg vannak írva Izráel királyainak a történetéről szóló könyvben." (1Királyok 16:15-20)

Júdás összeroppant az anyagiasság és a bűntudat alatt
"Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: 'Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.' De azok ezt mondták: 'Mi közünk hozzá? A te dolgod.' Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát." (Máté 27:3-5)

De mit mond a Biblia az öngyilkosságról?

Istennek terve van az életeddel
Ő a saját képmására teremtett minket (1Mózes 1,26-27), egy határozott céllal. Mindenkinek egy egyedi és hasznos életet tervezett el. "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." (Jeremiás 29,11)

Isten nem a halál, hanem az élet
A Biblia tanítása szerint a fizikai és a lelki halál egyaránt a bűn és az Isten iránti engedetlenség következménye, az örök élet viszont ajándék azoknak, akik elfogadják. "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 6,23)

Jézus azt tanította, hogy a halál és a rombolás "a tolvaj" (a Sátán) munkája
Azt mondta:
"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson:" (János 10,10). A János 8,44 szerint a Sátán "embergyilkos" és a "hazugság atyja". Az öngyilkossághoz vezető kétségbeesést pont ezek a hazugságok okozzák.

Jézus azt akarja, hogy életünk legyen
Azt mondta: "A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (János 10,10)

Az élet Isten tulajdona
Soha nem lesz jogunk hozzá, hogy elvegyük a saját életünket, vagy másét. "Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." (1 Korinthus 6,19-20)

Akkor mi a megoldás, ha az öngyilkosság nem az?

A reménytelenségre és a kétségbeesésre az Istenben való hit a megoldás, öngyilkosság. "Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!" (Zsolt 33,20-22)

Krisztus megígérte, hogy nyugalmat ad nekünk a problémáink közepette
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté 11,28)

Beszélj valakivel
Ha az öngyilkosságot fontolgatod, mondd el a szüleidnek, a testvérednek, a tanárodnak, az iskolai pszichológusnak, a lelkipásztorodnak vagy az ifjúsági lelkipásztorodnak. Ha pedig valaki hozzád jön oda azzal, hogy öngyilkos akar lenni, akkor menjetek oda egy olyan felelős személyhez, aki tud segíteni.

Ha még nem tetted meg, fogadd el Krisztus ajándékát, az örök életet és a megváltást

"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." (Róma 10:13) "Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek" (János 1:12)

Amikor elfogadjuk Krisztust, teljesen tiszta lappal indulunk Isten előtt,
aki egy teljesen új életet ad nekünk, szentnek és igaznak fogad el

"Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." (2 Korinthus 5,17) "Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne." (2 Korinthus 5,21)

Mivel Isten megváltást adott nekünk Jézus keresztfán bekövetkezett halála révén,
biztosak lehetünk abban, hogy örök életünk van Istennel

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5,24)


Ezeket is ajánljuk


# Bibliai idők # Archívum

Jézus utolsó szavai

Jézus mindennapi élete

Tudott-e Mózes írni?