KÖSZÖNTÜNK, LÉLEKTŐL VALÓ SZOLGÁLAT!

"Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké; mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít." (A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 6. verse)Az evangélium betűjének körébe tartozik az a csodálatos igazság, mint a víz általi keresztség, az úrvacsora, a szolgálat, a közös Isten-tisztelet, a győzelem a bűn felett stb. De Krisztus engesztelési áldozata nélkül mindez nem képes megmenteni. A betű, ami megöl, azt jelenti, hogy én a keresztség vagy a szolgálatban való részvétel általi üdvösségbe vetem a bizalmamat, és nem abba, hogy a hitemmel a Megváltóban üdvözülök. Másrészről, ha az újszövetségi értelemben vett szolgálatot végzem, akkor nem a betű legalizmusát fogom hirdetni, hanem azt, hogy Jézus vére által a Szentlélek erejével telt életet élhetek. Ez semmiképpen nem csökkenti az evangélium betűjének jelentőségét, sokkal inkább helyes viszonyba állítja azt a maga szellemiségével.

Pál a tízparancsolat példájával illusztrálta a betű és a szellemiség közötti különbséget. Amíg a törvényt az üdvösség eszközének tekintik, addig az betű marad, ami megöl. A parancsolat nem menthet meg senkit, mert "mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül" (A rómaibeliekhez írt levél 3. fejezetének 23. verse). Ez "a halál szolgálata", olyan értelemben, hogy a bűn zsoldjának tekintélyét és igazságát erősíti meg (lásd A korinthusiakhoz írt második levél 3. fejezetének 7. versét). Az új szövetség azonban az élet és a Lélek szövetsége. A tízparancsolat nem változott, és nem szűnt meg, hanem a Szentlélek írja azt azok elméjébe és szívébe, akiket Jézus az élete és halála által megváltott (Jeremiás próféta könyve 31. fejezetének 33. verse; Ezékiel próféta könyve 36. fejezetének 25-27. verse).

Minden felekezetnek megvan a maga betűje, és a lelkisége is. Ha hajlandók vagyunk a lelkiség szerint élni, akkor a felekezetünk szabályának és tantételeinek betűit - amennyiben azok biblikusak - az új szövetség keretében hirdethetjük és élvezhetjük.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy soha ne hirdessem úgy a szabályrendszer sorát,
mint az ember üdvösségének alapját!"