MIÉRT TÖRTÉNIK CSODA?

"Tehát az, aki a Lelket nektek ajándékozza, és hatalmas erővel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedetéből teszi-e, vagy a hit hallása által?" (A galatákhoz írt levél 3. fejezetének 5. verse)

Nem tudom, milyen hosszú időbe telt, mire a galáciai keresztények megértették az üzenetet, de az bizonyos, hogy Pál négy Ige-versben is hangsúlyozza a mondanivalóját. A Szentlélek erejét nem a törvény cselekedetéből, hanem hit által kapjuk meg. Megengedtük-e már ma, hogy ezt a hatalmas bizonyosságot megéreztesse velünk? Ha igen, akkor mi is olyan felemelő csodának leszünk a tanúi, mint annak idején a galáciai hívek. Luther azzal forradalmasította a kereszténységet, hogy felfedezte a hit általi megigazulás jelentőségét. Pál fogalmazta meg A rómaiakhoz írt levél 1. fejezetének 17. versében és A galatákhoz írt levél 3. fejezetének 11. versében azokat a szavakat, amelyek 15 évszázaddal később oly nagy hatást gyakoroltak ennek a római katolikus szerzetesnek az elméjére. D’Aubigné történészprofesszor elmondja, mi történt Lutherrel, miközben a római "Pilátus lépcsőjén" mászott felfelé a térdein. "Az érdemszerző cselekedet közben úgy érezte, mintha mennydörgésszerű hangot hallana a szíve mélyén, akárcsak Wittenbergben és Bolognában. Az igaz ember hitből él." (Jean-Henri Merle D’Aubigné: History ofthe Reformation [A reformáció története], 70.)

Mivel nagyon hangsúlyozta "a hit hallását", Luther arról is meggyőződött, hogy csodatevő Istent szolgál. Ezt egy tapasztalatával érzékelteti, amit az Our Daily Bread [Mindennapi kenyerünk] című könyvében olvashatunk. "1540-ben Frederick Myconius nagyon megbetegedett, és már a halálán volt. Búcsúlevelet íratott a kedves barátjának, Martin Luthernek, aki ezt a választ küldte vissza. Isten nevében megparancsolom neked, hogy élj tovább, mert még szükségem van rád az egyház megreformálásának munkájában. Az Úr soha nem fogja megengedni, hogy a halálhíredet halljam, hanem megadja, hogy túlélj engem. Azért imádkozom, ezt akarom, és legyen meg az akaratom, mert csakis Isten dicsőségét keresem. Myconius, aki ekkor már ahhoz is gyenge volt, hogy megszólaljon, visszanyerte az életerejét, és két hónappal túlélte Luthert." (Martin Luther: Our Daily Bread, XXXVII, 12. pont)

Te látsz csodát a gyülekezetedben, a kis csoportodban vagy a saját életedben? Ha nem, akkor kérd hittel a Szentlelket, hogy teremtsen lehetőséget a nagy ébredésre!

Imádság a mai napra
"Uram, a megváltó kegyelmed csodája mindig megújuló örömöt és reménységet ad a szívembe!"