A FŐ KÉRDÉS

"Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt." (A galatákhoz írt levél 5. fejezetének 18. verse)Mivel az adventista úttörők igen nagy jelentőséget tulajdonítottak a szombat igazságának, ezért gyakran vádolták őket azzal, hogy "a törvény uralma alatt" vannak, és nem "a kegyelem uralma alatt". Sajnos, ez a vád sokszor igaznak is bizonyult, miként a Lélek erejével teljes Ellen White meg is jegyezte igen sokszor és keserűen. Egyszer így fogalmazott. "A népünk addig hirdette a törvényt, amíg olyan száraz nem lett, mint Gilboa hegye, amely sem harmatot, sem esőt nem kap." (Review and Herald, 1890. március 11.) Később ezt írta. "Akik a törvény kívánalmát annyira hangsúlyozták, kudarcot vallottak Krisztus szeretetteljes lényének bemutatásában. Akikre Isten oly nagy igazságot és erőteljes reformot bízott, amelyet be kellett mutatniuk másoknak, azok nem ismerték fel Jézus Krisztus engesztelési áldozatának értékét, amely Isten végtelen szeretetét fejezi ki az ember iránt."

A minneapolisi Generálkonferencia ülésén 1888-ban vita robbant ki a törvény értelmezéséről a galáciai levél kapcsán, de Ellen White ismét pontosan megfogalmazta, hogyan értelmezi ő az evangélium lényegét. "Ebben az Ige-versben elsősorban az erkölcsi törvényről beszél a Szentlélek az apostolon keresztül. A törvény rámutat a vétkeinkre és a Krisztusra szoruló állapotunkra. Arra indít, hogy az Isten felé tanúsított bűnbánat és az Úr Jézus Krisztusban való hit által Jézushoz meneküljünk bűnbánatért és lelki békéért."(Szemelvények Ellen G. White írásaiból, Advent Kiadó, Budapest, 1999, 222.)

A kérdés most a következő. A törvény vezet-e bennünket, vagy pedig a Lélek? Ha a törvény, akkor nem lesz üdvbizonyosságunk, és a bizonyságtételünk másból sem áll majd, mint abból, hogy mit tegyenek az emberek, és mit ne. Végül pedig azon kapjuk magunkat, hogy azt gyakoroljuk, vagy szeretnénk gyakorolni, amit mások magatartásában kárhoztattunk. Fanatikus módon szigorúak vagyunk a parancsolat egyes pontjaiban, más rendelkezését viszont megtörjük. Ha azonban a Szentlélek vezet bennünket, biztosak leszünk Isten kegyelmében, és abban, hogy a bűnnek nincs uralma felettünk.

Imádság a mai napra
"Úr Jézus, a kezedbe teszem a kezemet, mert tudom, hogy hazavezetsz engem!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!