MIT BIZONYÍT AZ ÜLDÖZÉS?

"Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt." (1Pt 4:14)"A miénk az igaz egyház, ezt bizonyítja az is, hogy sok helyen üldöznek bennünket" - jelentette ki két hölgy, akik házról házrajárva osztogatták magazinjaikat. Nem szokatlan jelenség, hogy különböző keresztény csoportok - akár katolikusok, akár protestánsok, vagy valamely szekta tagjai - ügyük védelmében hozzák fel az üldöztetés példáit. Ha azonban az üldözéssel akarjuk bizonyítani igaz voltunkat, akkor igencsak össze kell szednünk magunkat, hiszen a muzulmánok, a zsidók, a hinduk, a buddhisták, tehát szinte minden vallás képviselői már szörnyű üldözéseket szenvedtek el. Az üldöztetés nem bizonyítja az igazságot, sokkal inkább a világ szörnyű türelmetlenségét és embertelenségét támasztja alá.

A dicsőség lelke, amit a Szentlélek hoz, nem az üldözés, még akkor sem, ha Krisztusért történik, hanem Jézus fensége, ami követőiben megláttatik (IPt 4:11). Péter kifejtette, hogy minden keresztény kapott egy ajándékot (4:10). Ez lehet természetes képesség is, amit az egyén Isten dicsőségére különlegesen tud felhasználni. Másrészről mivel az apostol az Úr kegyelmével kapcsolja össze az ajándék fogalmát, még valószínűbb, hogy a kegyelem ajándékairól beszél, a lelki ajándékokról, amelyeket Pál a Római levél 12., a Korinthusiakhoz írt I. levél 12. és az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetében sorol fel.

Péter gondolatmenete szerint ezek közé az ajándékok közé tartozik, ha valaki a menny üzenetét szólja, vagy a gyakorlati keresztény szolgálat valamely ágából veszi ki részét. Míg a naponkénti hívő élet ritkán eredményez tüzes próbákat (IPt 4:12), szenvedést (4:13) vagy feddést (4:14), Isten üzenetének közvetítése viszont ellenállást, sőt, üldözést vált ki. Jézus szavai szerint az embernek ellensége lesz akár saját háza népe is. A "háznép" lehet a család, a rokonok köre, de néha sajnos a gyülekezet, a keresztény közösség, a szomszédság vagy a nemzet is. A Szentlélek soha nem ígéri, hogy megőrzi Isten - Lélekkel teljes - gyermekeit az üldözéstől. Ez valamilyen mértékig elkerülhetetlen, ahol jelen van az önzés, a türelmetlenség vagy az embertelenség. A Szentlélek azonban erőt és hitet ígér, hogy a menny ajándékaival megáldott emberek mindig dicsőséget tudjanak adni neki.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts kedvesnek és szeretetteljesnek maradnom azok iránt, akik ellenkeznek hit-elveimmel és a Biblia mércéjével! Kérlek, add, hogy soha ne akarjam megsérteni vagy rombolni azokat, akik nem értenek egyet velem!"