AZ ÖRÖM LELKÉNEK MEGISMERÉSE

"Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. Es aki az Ő parancsolatait megtartja, az őbenne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott." (János első levele 3:23-24)Tudod, hogy Jézus benned lakozik, és ezáltal örök életed van? János, aki utoljára maradt életben apostoltársai közül, szerette volna, ha a keresztények ezt biztosan tudják, ezért többször használta ezt a szót, mint bármely más bibliai író. János korában némelyek azt tanították, hogy tudhatják ezt, hiszen megtartanak bizonyos parancsolatokat. Mások azt hirdették, hogy azért tudják, mert erkölcsileg, a parancsolatok megtartása nélkül is szabadok. Az idős tanítvány azonban világosan és tömören fogalmaz: a keresztény csakis a Szentlélek által örülhet felszabadultan az üdvbizonyosságnak.

A hívők sokszor azt a benyomást keltették, hogy vallásuk pesszimista és bizonytalan. Az apostol azonban, aki személyesen ismerte Jézust, nem osztotta ezt a nézetet. Az öröm teljessége tisztán látható, ragályos, a Lélek gyümölcse! A Szentlélek ezáltal biztosítja mindazokat, akiket betölt, hogy örök életük van Jézus Krisztusban.

Amikor John Wesley megtért Londonban, nem csak saját szíve melegedett át különös módon, de vallástétele, hogy "bizonyosságot kaptam", drámai hatással volt másokra is az összejövetelen. Ralph S. Cushman így ír erről: "Wesley új felfedezésének, amiről olyan gyorsan bizonyságot tett, az a legerősebb bizonyítéka, hogy olyan igazi lelkesedést keltett a kis összejövetelen, hogy az emberek azonnal elrohantak megvinni a hírt Wesley beteg testvérének. Charles Wesley nem volt jelen az Aldersgate-i összejövetelen. Ágyban feküdt, és imádkozott, amikor este tíz óra körül gyorsan futó lábak dobogását hallotta. Az ajtó kitárult, és berontott rajta fivére, John, akinek ragyogott az arca az Istennel való újfajta találkozástól. Körülötte boldog barátai. Naplójában még hozzáfűzi: 'Dicséneket énekeltünk hatalmas örömmel, majd imával váltunk el egymástól.' " A kereszténység egész további történelmére hatást gyakorolt ez a csodálatos bizonyságtétel az örömről, ami a Lélek által született.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy ne mutassam be rossz fényben a kereszténységet, hogy negatív vagy bizonytalan lelkületet tanúsítok. Köszönöm az öröm Lelkét!"