KRISZTUS HALÁLA

"Aki a mi bűnünket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnnek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek sebeivel gyógyultatok meg." (1Péter 2:24)Amikor a tanítványok elképzelése szerint Uruknak Dávid trónjára kellett volna ülnie, népe megragadta, mint gonosztevőt, megostorozta, kigúnyolta, elítélte, és a Golgota keresztjére feszítette. Azok a kijelentések, amelyeket a tanítványok az Úr nevében tettek, minden részletükben helyesek voltak; és az események, amelyekre előre mutattak, beteljesedtek. "Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa" (Márk evangéliuma 1:15) mondták. És "Isten országa", amelynek közeledtét a tanítványok hirdették, Krisztus halála által jött létre. Ez az ország, a hiedelemmel ellentétben, nem földi birodalom volt. Nem is az eljövendő. örökkévaló ország, amelyben "minden hatalmasság néki szolgál, és engedelmeskedik" (Dániel könyve 7:27). Az "Isten országa" kifejezés jelzi mind a kegyelem, mind a dicsőség országát.

A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre. Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor valósult meg. A Megváltó. még azután is visszaléphetett volna a Golgota áldozatától, hogy földi misszióját elkezdte. A Gecsemánéban a fájdalom kelyhe megremegett a kezében. Még akkor is letörölhette volna homlokáról a véres verítéket, és hagyhatta volna, hogy a vétkes emberiség elpusztuljon a saját gonoszsága miatt. Amikor a Megváltó feláldozta életét, és elhaló lélegzettel így kiáltott: "Elvégeztetett!", a megváltás tervének megvalósulása biztosított lett. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az Édenben kapott, megkapta isteni pecsétjét. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg megígért, létrejött. Krisztus halála, tehát pontosan az az esemény, amelyet a tanítványok reményük végső megsemmisülésének tartottak, tette ezt a reményt örökre biztossá. Az az esemény, amely gyászba borította, és kétségbe ejtette őket, nyitotta meg a remény ajtaját Ádám minden gyermeke előtt, és minden korban ebben összpontosult Isten hűséges gyermekeinek eljövendő élete és örökkévaló boldogsága.