AZ ENGEDELMESSÉGBŐL FAKADÓ ÁLDÁSOK

"Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van."
(Zsoltárok 40:9)Micsoda Istenünk van! Szorgalommal és gonddal felügyeli országát, ezért kerítést épített alattvalói köré, a tízparancsolat védelmét, hogy megóvja őket a törvényszegés következményeitől. Azáltal, hogy engedelmességet követel országának törvényei iránt, Isten egészséget, boldogságot, békességet és örömöt ad népének. Arra tanítja őket, hogy egyedül úgy érhetik el az általa megkívánt jellembeli tökéletesség szintjét, ha komoly jártasságra tesznek szert Igéje ismeretében. Az őszinte kereső ember, aki arra törekszik, hogy beszédében, életében és jellemében Jézushoz hasonlítson, az állandóan Jézusra tekint fel, őt szemléli, és szemlélés által átalakul az Ő képmására, azért, mert vágyakozik és imádkozik olyan indulatért és lélekért, mint amilyen Jézus Krisztusban volt.

Isten után vágyakozik. Számára Megváltójának történelme, az általa hozott felmérhetetlen áldozat mind nagyobb jelentőséggel bír. Krisztus, a Menny fensége, szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége árán meggazdagodjunk; ám nem csupán adományokban gazdagszunk, hanem elért eredményekben is. Krisztus komolyan vágyakozik arra, hogy követői így meggazdagodjanak. Mialatt az Ige őszinte kutatója Isten szavát olvassa, és megnyitja lelkét, hogy befogadja, egész szívével vágyakozik az igazságra. Lelkében kivirágzanak a keresztényi erények, a szeretet, a részvét, a gyengédség s az udvariasság. A mennyei hajlékok ékességei, amelyeket Krisztus készít az Őt szeretőknek. Tervei, szándékai állhatatosak. Határozottan az igazságot, a szentséget választotta. A szívébe hatolt az igazság, beplántálta a Szentlélek, aki maga az igazság. Ha az igazság meggyökerezett a szívben, ezt az ember élete bizonyítja, mert az illető Krisztus kegyelmének sáfárává válik. Minden sáfárnak saját feladata van Isten országának előbbre vitele terén. A beszéd, emlékezőkészség, a befolyás és vagyon ajándékai gyarapodásának Isten dicsőségét és országának növekedését kell szolgálnia. Az Úr meg fogja áldani azokat, akik helyesen élnek ajándékaival.


Szólj hozzá!