A JÓ ILLATKÉNT FELSZÁLLÓ IMA

"És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva: és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szentnek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala." (Jelenések 8:3)Az igazi ima megragadja a Mindenható hatalmát, és győzelmet biztosít. A keresztény a térdén nyer erőt a kísértéseknek való ellenállásra. A lélek hangtalan, buzgó könyörgése szent illatként száll fel a kegyelem trónjához, és éppoly kedves Isten szemében, mintha a szentélyben ajánlották volna fel. Krisztus jelenvaló segítséggé válik mindazok számára, akik ekként keresik Őt. Az ilyenek erősek lesznek a megpróbáltatás napján is. Csodálatos kedvezés az életben, ha Isten valakit Kornéliushoz hasonlóan megdicsér. S mi volt jóváhagyásának alapja? "Könyörgéseid és alamizsnáid fölmentek Isten elébe emlékezetnek okáért." (Apostolok cselekedetei 10:4) Sem az imának, sem az adakozásnak nincs olyan érdeme önmagában, amely Isten kegyeibe ajánlaná a bűnöst. Egyedül Krisztus elfedező áldozata által elérhető kegyelme tudja megtéríteni a szívet, és kedvessé tenni szolgálatunkat Isten előtt. Ez a kegyelem munkálkodott; Kornélius szívében is. Krisztus Lelke szólt a lelkéhez. Jézus magához vonta őt, ő pedig engedett a vonzásnak. Imáját és alamizsnáját senki nem kényszerítette.

Nem az üdvösségét próbálta kiérdemelni azokkal, hiszen azok Isten iránti szeretetének és hálájának gyümölcsei voltak. Az ilyen, őszinte szívből fakadó ima édes illatként száll az Úr elé. Isten előtt kedves az Ő művére való áldozás és a szükségben levőknek és szenvedőknek adott ajándék. Az ima és adományozás szorosan összefügg egymással. Az Isten és az embertársak iránti szeretet, az isteni törvény két nagy elve valósul meg bennük. "Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat." (Márk evangéliuma 12:30-31) Noha ajándékaink nem ajánlanak be minket Isten kegyeibe, mégis, Krisztus kegyelmének befogadását igazolják. Az őszinteségünk és az általunk hirdetett szeretet próbái ezek.