A SZENVEDÉSEK IDEJÉN

"Amikor pedig nagy nyomorúságban volna, fohászkodik az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt." (2Krónika 33:12)"A világban sok nyomorúságotok lesz (János evangéliuma 16:33) - mondja Krisztus - de bennem békességetek lesz." A keresztények útjába kerülő próbák, a szomorúság, a balszerencse, a nyomorúság és a gyalázkodás olyan eszköz, amelyet Isten arra használ fel, hogy elválassza a polyvát a búzától. Büszkeségünk, önzésünk, gonosz szenvedélyeink és a világi gyönyörök szeretete olyan bűn. amely felett győzelmet kell aratnunk. Isten szenvedéseket enged meg, hogy próbára tegyen, megvizsgáljon, és kimutassa előttünk ezeket a gonosz tulajdonságokat a jellemünkben. Az Ő ereje és kegyelme által mégis győznünk kell, hogy részesülhessünk az isteni természetben, és megmeneküljünk a romlottságtól, amely a bűnös kívánság által uralkodik e világon. "Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (Korintusbeliekhez írt második levél 4:17-18)

A szenvedések, a kereszt, a kísértések és különféle próbáink Isten munkaeszközei arra, hogy finomítsanak, megszenteljenek és felkészítsenek minket a mennyei tárházak számára. Sok nyomorúságod csak azért ért, Isten bölcs belátása szerint, hogy közelebb vonjon a kegyelem trónjához. Az Úr lágyítja meg szívünket, és csillapítja gyermekeit a szomorúságokkal és megpróbáltatásokkal. Ez a világ Isten műhelye, ahol alkalmassá formál minket a Menny udvarai számára. Addig alkalmazza reszkető szívünkre a simítókést, amíg el nem távolítja a durvaságokat és egyenetlenségeket, hogy alkalmassá váljunk a mennyei épületben kijelölt helyünkre. A nyomorúság és bajok révén a keresztény megtisztul, megerősödik, s a krisztusi mintára formálja jellemét. A keserű fájdalmat okozó szenvedések leckéi arra tanítanak minket, hogy igyekezzünk "célegyenesen az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára". Bátorítson bennünket az Úr közeli eljövetele. Ez a reménység töltse be örömmel a szívünket.