ISTEN MUNKATÁRSAI

"Mert Isten munkatársai vagyunk." (1Korinthus 3:9)Isten megtisztel és felemel minden igaz szívű és odaadó embert, aki igyekszik Krisztus kegyelmének tökéletességében járni előtte. Az Úrsoha nem hagy el egyetlen alázatos, kiszolgáltatott lelket sem. Miért ne hinnénk el, hogy átalakíthatja a szívünket? Ha engedjük neki, akkor Isten megtisztít, és szentté tesz bennünket, s gazdag kegyelme által alkalmassá tesz arra, hogy együtt munkálkodjunk Ővele. Értékeljük ígéreteinek erejét elszánt és megszentelt értelemmel! Alkalmazzuk ezeket az ígéreteket önmagunkra, nem mintha méltók lennénk azokra, hanem mert élő hittel megragadjuk Krisztus igazságosságát. Isten az ősidőkben nem kizárólag egy osztályon keresztül adott népének világosságot. Dániel júdabeli fejedelem volt. Ézsaiás szintén királyi családból származott. Dávid pásztorfiú volt, Amós is pásztor. Zakariás babilóniai fogoly, Elizeus földművelő. Az Úr a maga képviselőiként prófétákat és fejedelmeket támasztott, nemeseket és alacsony származásúakat, és megtanította nekik az igazságot, hogy közöljék azt a világgal. Mindenkit, aki kegyelmében részesül, az Úr másoknak való szolgálattal bíz meg.

Mindenki fejlessze fizikai és szellemi képességeit a maximumra, hogy dolgozhasson Istenért bárhol, ahova hívja őt. Ugyanaz a kegyelem, amely Krisztustól Pálra és Apollósra áradva, olyan kiváló lelki emberekké tette őket, ma is árad az odaszentelt keresztény misszionáriusokra. Isten azt akarja, hogy gyermekei értelmes és tanult emberek legyenek, mert így tudják Őt világunkban igazán és nyilvánvalóan megdicsőíteni. Hiányos iskolai műveltségű, alacsony társadalmi helyzetű emberek néha csodálatos eredményeket értek el a lélekmentésben Krisztus kegyelme által. Sikerük titka Isten iránti bizalmuk volt. Naponta tanultak tőle, akinek csodálatos a bölcsessége, és nagy a hatalma. Akinek szívében Krisztus szeretete él, s ezt hirdeti is a világnak, az munkatársa Istennek, az emberiség áldására. Miközben az Üdvözítőtől kapott kegyelmet elfogadja, hogy azt másoknak közvetítse, belőle a lelki élet forrásai áradnak.


Szólj hozzá!