AZ ÁBRAHÁMMAL KÖTÖTT SZÖVETSÉG

''És megállapítom az én szövetségemet énközöttem és teközötted, és teutánad a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak teutánad.'' (Mózes első könyve 17:7)Az özönvíz után az emberek ismét sokasodni kezdtek a Földön, és velük együtt a gonoszság is megsokasodott. Az Úr végül a saját gonosz útjuk követésére hagyta a megkeményedett törvényszegőket, miközben Sém ágából kiválasztotta Ábrahámot, akit törvényének megőrzőjévé tett a jövő nemzedékei számára. Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal. ''És megáldatnak a te magodban a Földnek minden nemzetségei.'' (Mózes első könyve 22:18) Ez az ígéret Krisztusra mutatott. Így fogta fel ezt Ábrahám is (lásd Gal 3:8-16), és bűne bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten igazságul számított be neki. E megújított szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenntartotta. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: ''Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem, és légy tökéletes.'' (Mózes első könyve 17:1) Isten a következőképpen tett tanúbizonyságot hűséges szolgájáról: ''Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.'' (Mózes első könyve 26:5)

Ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg, és Ábrahámmal csak megújította, ám egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete alapján azóta létezett, amióta Isten először adott hírt a megváltásról, és azt hittel elfogadták. Attól kedve azonban, amikor Krisztus a halálával jóváhagyta ezt a szövetséget, már új szövetségnek nevezték. Ennek az új szövetségnek is Isten törvénye az alapja. Egyszerűen arról intézkedett, hogy az emberek ismét összhangba kerüljenek az akaratával. Oda vezette el az embereket, ahol engedelmeskedni tudnak Isten törvényének. Ha az ábrahámi szövetség alatt az emberek számára nem lett volna lehetséges Isten törvényeinek betartása, akkor most mindannyian elveszett lelkek volnánk. Az ábrahámi szövetség a kegyelem szövetsége. ''Kegyelem által tartattatok meg.'' (Efézus 2:8) Engedetlen gyermekek? Nem, hanem Isten minden parancsolata iránt engedelmesek. Ábrahám feltétlen engedelmessége a hit és az Istenre való támaszkodás egyik legszebb példája a Szentírásban. Isten mai küldöttének éppolyan hitre és bizalomra van szüksége, mint amilyen Ábrahámé volt.