PÜNKÖSD

''És amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek.''
(Apostolok cselekedetei 2:1-2)A Lélek olyan túláradva szállott az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Az Örökkévaló hatalmasan nyilatkozott meg egyházának. Úgy tetszett, mintha ennek az évszázadok óta visszatartott erőnek a kiárasztása a Mennyet nagy örömmel töltené el, hogy a Lélek, kegyelmi kincseit a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megtérés szava egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekével. Jövendölések is elhangzottak. Az egész Menny csodálattal hajolt le, hogy e hasonlíthatatlan, sőt felfoghatatlan szeretet bölcsességét szemlélje és csodálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel az apostolok: ''Ez az igazi szeretet!'' A kapott adományt megragadták, és mi volt ennek eredménye? A Lélek kardja, új erővel élesítve, a Menny villámaival megedzve, áttörte a hitetlenséget! Ezrek tértek meg egyetlen napon.

Krisztus Mennybe menetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a megígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben elfoglalta trónját. Amikor a beiktatás ünnepsége véget ért, a Szentlélek bőséggel áradt a tanítványokra, és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, amelyet Atyjától öröktől fogva bírt. A Lélek kiárasztása pünkösd napján a Menny üzenete volt arról, hogy a Megváltó ünnepélyes felkenetése megtörtént. Ígérete szerint elküldte a Szentlelket a Mennyből, annak jeléül, hogy immár, mint pap és király, övé minden hatalom a Mennyen és a Földön; és Ő népének felkentje. Isten kész hasonló áldásokban részesíteni minket is, ha buzgón kérjük azokat. Az Úr, miután az első tanítványokra kitöltötte Szentlelkét, továbbra is árasztotta be a Menny ajándékait. Mi is részesülhetünk áldásai teljességében. A Menny telve van kegyelmének kincseivel, s akik hittel járulnak Isten elé, mindenre igényt tarthatnak, amit Ő megígért.