HIT

''Az igaz pedig az ő hite által él.'' (Habakuk 2:4)Sokan nem gyakorolják hitüket úgy, amint előjoguk és kötelességük lenne, s gyakran várnak arra az érzelemre, amelyet egyedül csak a hit adhat. Az érzelem nem hit. A kettő különbözik egymástól. Hitünk gyakorlása rajtunk múlik, ellenben áldással és boldogító érzelmekkel egyedül Isten ajándékozhat meg minket. Isten kegyelme az élő hit csatornáján át áradhat a lelkünkbe, és nekünk módunkban áll gyakorolni ezt a hitet. Az igaz hit igényli, majd megragadja a megígért áldásokat, még mielőtt azok megvalósulnának, vagy érezhetők volnának. Küldjük imánkat hittel a mennyei szentek szentjébe; ragadjuk meg hittel a megígért áldásokat, és tartsuk magunkénak. Higgyük, hogy el is nyerjük az áldásokat, mert hittel már megragadtuk azokat, s azok már a tulajdonunkat képezik e szöveg értelmében: ''Mindaz, amit imátokban kértek, ha hiszitek, hogy elnyeritek azt, megadatik néktek.'' Hitre, egyszerű hitre van szükség, amellyel elhisszük, hogy az áldásokat elnyerjük, még mielőtt láthatnánk azokat. Ha azután a megígért áldás megvalósul, beteljesedett a hit.

Sokan azt hiszik. hogy mindaddig nincs hitük, amíg Isten Szentlelkének erejét nem érzik. Ezek összecserélik a hitet azzal az áldással, ami a hit folyománya. Épp akkor van a legnagyobb szükségünk élő hitre, amikor a Lélek hiányát érezzük. Ha a sötétség sűrű felhői tornyosulnak gondolatvilágunk felett, akkor itt az ideje, hogy élő hittel törjük át a sötétséget, és űzzük el a felhőket. Az igaz hit azokon az ígéreteken alapszik, amelyek Isten szavában foglaltaknak, és csak azok tarthatnak rá igényt, akik feltétel nélkül engedelmeskednek Istennek. Ne kisebbítsük meg Istent azzal a gondolattal, hogy Ő nem veszi figyelembe gyermekei kéréseit. A Szentlélek Istenünk helyettese, a legnagyobb ajándék. Ez az adomány ''minden jó ajándékot'' magában foglal, maga a Teremtő sem tud fontosabbat, jobbat nyújtani. Amikor kérjük az Urat, hogy szánja meg elesettségünket, és Szentlelke által vezéreljen minket, az Úr nem fordít hátat imánknak. Annyit fogadhatunk be a Szentlélek befolyásából, amennyire vágyunk, és amennyi hitet gyakorolunk annak elnyerésére. Bizonyosak lehetünk afelől, hogy ha személyes kísérletet teszünk Isten szavának megpróbálására, akkor el is fogjuk nyerni a Szentlélek erejét.