TEKINTSÜNK FEL A MENNYRE!

''Amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket;
mert elközelgett a ti váltságtok.''
(Lukács evangéliuma 21:28)Ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és szentségét, ha mellőzne mindennemű közösséget a világgal, akkor a fénylő és dicső nap hajnala virradna rá. Az Istentől nyert ígéretek örök időkre szólnak, örök gyönyörre, örök örömre. Az igazság elhalad azok mellett, akik megvetik és elutasítják, de végül diadalt arat. Ha időnként látszólag feltartóztatták is, de haladását nem akadályozhatták meg. Ha Isten üzenete ellenállásba ütközik, fokozott erővel ruházza fel, hogy a befolyás annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, amely a legerősebb korlátokat is ledönti, és minden akadályon át diadalmaskodik. Mi volt az, ami Isten Fiát fáradságos és áldozatos életén át támogatta? Látta Lelke munkájának gyümölcseit, és megelégült. Az örökkévalóságba pillantva, látta azok boldogságát, akik az Ő megalázkodása folytán bűnbocsánatot és örök életet nyertek. Hallotta a megváltottak ujjongását, énekelni a vére árán megváltottakat; Mózes és a Bárány énekét zengték. Mi is vethetünk egy pillantást a jövőbe, szemlélhetjük a Menny boldogságát.

A Biblia feltárja előttünk a jövő dicsőségét. Engedi látnunk az Isten keze által festett képeket, amelyek nagyon becsesek a gyülekezetének. Hitben ott állhatunk az örök város küszöbén, hallhatjuk a kegyes üdvözlést, amely azoknak szól, akik e földi életben Krisztus munkatársai, s kitüntetésnek veszik, ha érte szenvedhetnek. Amikor elhangzanak e szavak: ''Jertek, én Atyámnak áldottai'', leteszik koronájukat a Megváltó lábaihoz, és így kiáltanak fel: ''Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat. A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké'' (Máté evangéliuma 25:34; Jel 5:12-13). Ott a megváltottak üdvözlik azokat, akik fáradozásaik árán a Megváltóhoz vezették őket, és valamennyien egyesülnek Krisztus dicsőítésében, aki meghalt, hogy az emberi lények az Isten életéhez hasonló, magasabb rendű életet elnyerhessék. A küzdelem befejeződött. A nyomorúság. viszontagság és a harc véget ért. Az egész Menny visszhangzik a megváltottak győzelmi énekétől, midőn örömmel zengik: ''Méltó, méltó a Bárány, amely megöletett, és él a diadalmas győző!''