AZ EREDMÉNYES IMÁDSÁG ZÁRJAI ÉS KULCSAI

Az imádságnak is vannak kulcsai, melyek eredményessé teszik;
emellett zárjai is, melyek eredménytelenné.10 dolog, ami gátolja az imádságot:

1. Ha úgy imádkozol, hogy még nem ismerted meg Istent Jézus Krisztus által
"Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam."
(János 14:6)

2. Ha bűnnel terhelt, megtéretlen szívvel imádkozol
"Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára." (Zsoltárok 66:18-19)

3. Ha magamutogatás végett imádkozol
"És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat." (Máté 6:5)

4. Ha üres szavakat ismételgetve imádkozol
"És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle." (Máté 6:7-8)

5. Ha nem imádkozol
"Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek." (Jakab 4:2)

6. Ha gonosz vágyakkal teli szívvel imádkozol
"Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt." (Jakab 4:3)

7. Ha úgy imádkozol, hogy közben rosszul bánsz társaddal
"A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak." (1Péter 3:7)

8. Ha úgy imádkozol, hogy közben megfeledkezel a szegényekről.
"A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik." (Példabeszédek 21:13)

9. Ha úgy imádkozol, hogy közben keserűség van a szívedben valaki iránt.
"És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Márk 11:25-26)

10. Ha hitetlen szívvel imádkozol.
"De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; a kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember." (Jakab 1:6-8)

Az imádságnak is vannak kulcsai, melyek eredményessé teszik; emellett zárjai is, melyek eredménytelenné


10 dolog, ami eredményessé teszi az imádságot:

1. Ha úgy imádkozol, hogy kérsz, keresel és zörgetsz
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!" (Máté 7:7,8,11)

2. Ha hittel imádkozol
"Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek." (Márk 11:24)

3. Ha titokban imádkozol
"Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté 6:6)

4. Ha Isten akarata szerint imádkozol
"És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket." (1János 5:14)

5. Ha Jézus nevében imádkozol
"És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt." (János 14:13,14)

6. Ha más hívőkkel egyetértésben imádkozol
"Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18:19-20)

7. Ha böjtöléssel imádkozol
"Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala." (Apostolok cselekedetei 14:23)

8. Ha engedelmes szívvel imádkozol
"Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte." (1János 3:21-22)

9. Ha úgy imádkozol, hogy megmaradsz Krisztusban és az Ő Igéjében
"Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek." (János 15:7)

10. Ha úgy imádkozol, hogy gyönyörködsz az Úrban
"Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit." (Zsoltárok 37:4)

Összegzés:
Megfelelő kapcsolatban kell lenned Istennel.
Megfelelő kapcsolatban kell lenned másokkal.
A szívednek megfelelő állapotban kell lennie.


Ezeket is ajánljuk


5 ígéret, amely legyőzi a félelmet

Félreértett bibliaversek

10 igevers a szeretetben járás fontosságáról