A SZENTLÉLEK 10 SZEREPE EGY KERESZTÉNY ÉLETÉBEN

A Szentlélek feltárja Isten gondolatait, tanítja, és vezeti a hívőket az igazság megismerésére, ideértve az eljövendő dolgok ismeretét is. A Szentlélek segíti a hívőket a gyengeségükben és közbenjár értük. A következő 10 pont arról ír, hogy a Szentlélek hogyan dolgozik a hívők életében.1. A Szentlélek segítő, aki tanít és emlékeztet
János 14:26-ban Jézus a következőt mondta a tanítványainak: "A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (János 14:26). A "Parakletos" görög szó ebben a fejezetben a következőképpen van fordítva: Pártfogó (NT-HU), Segítő (ERV-HU), Vigasztaló (Károli). A szó jelentése a "jogi tanácsadó"-ra vonatkozik. A Szentlélek bölcs tanácsot ad Krisztus követőinek. Jézust tudta, hogy el fog menni, és a követőinek szüksége lesz a Szentlélekre, mint segítő és pártfogó, aki emlékezteti őket a tanításaira.

2. A Szentlélek elítéli a bűn világát
A bölcs tanácsadás mellett, az ügyvédek bizonyítékokat szolgálatatnak a bűnösök elítéléséhez. Hasonló módon, a Szentlélek le fogja leplezni a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és az ítélet.

"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet." (János 14:7-8)

3. A Szentlélek a hívőkben lakozik és betölti őket A Szentlélek Isten jelenléte a hívők életében
"Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?" (1 Korinthus 3:16)

4. A Szentlélek a kinyilatkoztatás, a bölcsesség és az erő forrása
"Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke." (1 Korinthus 2:10-11)

Isten a Szentlelket adja a követőinek, hogy jobban ismerjük Őt. A Szentlélek ismeri Isten gondolatait és feltárja ezeket a gondolatokat a hívők számára. Továbbá felnyitja a hívők szemeit az üdvösség reményére és az örökségre, ami Krisztusban van számukra.

A Szentlélek feltárja Isten gondolatait, tanítja, és vezeti a hívőket az igazság megismerésére


Jézus tudta, hogy tanítványainak erőre lesz szükségük küldetésük végrehajtásához, hogy tanúi legyenek az egész földön. Jézus a következőt mondta a tanítványainak, "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (Apostolok Cselekedeti 1:8)

A keresztények a Szentlélek által hozzáférnek az erőhöz, a kinyilatkoztatáshoz, és a bölcsességhez, ahogy Pál apostol írta az efézusi hívők számára: "Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben." (Efézus 1:17-20)

5. A Szentlélek elvezet a teljes igazságra, ideértve az eljövendő dolgok ismeretét is
"Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." (János 16:13-14)

6. A Szentlélek lelki ajándékokat ad minden hívőnek
A Szentlélek olyan tulajdonságai, mint a bölcsesség, ismeret és erő a hívők életében úgy nyilvánulnak meg, hogy mások érdekét szolgálják. Még több ajándékról az 1 Korinthus 12:7-11 részben olvashatunk.

7. A Szentlélek egy pecsét minden hívő életében
Az ókori világban a pecsét egy "törvényes aláírás" volt, ami igazolta a tulajdonjogot és igazolta azt, ami le volt pecsételve. A Szentlélek az Isten gyermekeként való örökbefogadásunk jele. Jézus elküldte a Szentlelket a követőinek, hogy biztosak legyünk az üdvösségünkben.

Éppúgy, mintha letétet vagy előleget fizetne egy új autó megvásárlására, hogy biztos legyen abban, hogy az eladó nem adja el azt senki másnak, úgy a Szentlélek egy letét a mi életünkben, ami megerősíti Krisztus üzenetének az érvényességét, és azt, hogy Krisztushoz tartozunk.

"Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására." (Efézus 1:13-14)

8. A Szentlélek segít egy keresztény gyengeségében és közbenjár értük
Időnként mindannyian gyengének érezzük magunkat és nem tudjuk, mit tegyünk. A Szentlélek segít nekünk abban, hogy Isten akaratához igazodjunk azokban az időkben, amikor esedezik értünk.

"Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért." (Róma 8:26-27)

9. A Szentlélek megújítja a hívőket és örök életet ad nekik
A Szentlélek úgy dolgozik a hívők életében, hogy megújít, megszentel, és szentté tesz minket. Csakúgy, ahogy a Szentlélek feltámasztotta Krisztust a halálból, a Szentlélek úgy fog örök életet adni a hívőknek Krisztusban.

"Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által." (Róma 8:10-11)

10. Megszenteli és képessé teszi a hívőket, hogy jó gyümölcsöket teremjenek az életükben
A Szentlélek munkája egy keresztény életében egy állandó folyamat, hogy a megszentelődés által szentté váljon. A Szentlélek meggyőzése és ereje által, a hívők nem fognak a test bűnös cselekedeteinek kedvében járni (Galata 5:16-21), hanem a Lélek jó gyümölcsét fogják teremni (Galata 5:22-25).


Ezeket is ajánljuk


10 példabeszéd, mely segít a mindennapi életben

5 ígéret, amely legyőzi a félelmet

Ami átsegít a napon


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv A Szentlélek feltárja Isten gondolatait, tanítja, és vezeti a hívőket az igazság megismerésére,...

Közzétette: Nicelife2023. február 16., csütörtök