KEZDETTŐL FOGVA

''Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.''(2Péter 1:21)Az evangélium dicsősége azon az elven alapul, hogy Isten a jóság szüntelen kinyilvánítása által állítja vissza a bukott emberiségben az isteni képmást. Ez a munka már a Menny udvaraiban elkezdődött. Istent megindította az emberiség iránt érzett szánalom, és ennek következtében az Atya, a Fiú és a Szentlélek odaszánta magát a megváltás tervének kivitelezésére. A bűneset előtt Ádám szemtől szemben beszélhetett Alkotójával. Amióta azonban az embert törvényszegése elszakította Istentől, nem részesülhet ebben a nagy kiváltságban. De a megváltás terve utat nyitott, s ezen az úton a Föld lakói most is érintkezhetnek a Mennyel. Isten a Szentlélek által kapcsolatba lépett az emberrel, és a kinyilatkoztatások útján, amelyeket kiválasztott szolgáinak adott, mennyei fény sugárzik a világra. Isten a Szentlélek segítségével már ősidőktől kezdve tevékenykedett emberi eszközei által, hogy a bukott emberiséggel kapcsolatos szándékát megvalósítsa. Ez megnyilvánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyülekezetének is ''jó lelkét adta, hogy őket oktassa'' (Nehémiás 9:20).

Az apostoli korszakban is hatalmasan működött Isten a Szentlélek erejével a gyülekezetéért. Ugyanaz az erő adott hitet és bátorságot Kálebnek és Józsuénak, amely az ősatyákat megerősítette; és ez tette eredményessé az apostoli gyülekezet munkáját. Támasza volt minden időben Isten hűséges gyermekeinek. A Szentlélek ereje által készítettek utat a valdensek a sötét korszakok alatt a reformáció számára. Ugyanez az erő koronázta sikerrel azon nemes férfiak és nők fáradozásait, akik a mai misszióállomások felállításának útját egyengették, és lehetővé tették a Biblia lefordítását valamennyi nemzet nyelvére és táj szólására. A kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak, és előkészítik Krisztus eljövetelének útját. És miközben szétárasztják a fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd napján részesültek a Lélek keresztségében, állandóan többet és többet nyernek a Lélek erejéből. Ily módon világítja be Isten dicsősége a Földet.