BŰN A LUSTASÁG?

Jézus dolgozni jött a földre. Kiegyensúlyozott életet mutatott példaként nekünk. Az Atyjával töltött időt mindennél előbbre helyezte. Csodákat tett és tanított, ápolta kapcsolatait a barátaival, és a pihenésre is szánt időt. A lustaság a munkától való idegenkedés, lassítja tempónkat és hatékonyságunkat."A lustaság nem passzivitás, mint aminek tűnik", írja Paul Maxwell a Desiring God című oldalon, "hanem egy aktív engedelmesség valami másnak, ami nem Jézus Krisztus."

"Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén." (Filippi 2:5-7)

A kiegyensúlyozott élet része a "Shabbat-i" pihenés vagy egy kis nyugalomban eltöltött idő. A Shabbat lényege azonban, nem az, hogy leüljünk és henyéljünk hanem, hogy erőfeszítéseinket átadjuk Istennek. Amikor az Úr munkáját végezzük, a Tőle kapott kiegyensúlyozottság örömet okoz mind munka, mind pihenés közben, időnk elvesztegetése nélkül.

Mi is az a lustaság, és miért számít bűnnek?
"Jézus ismerte a lustaság veszélyeit," írja David Chadwick. "A tálentumokról szóló példázatban elítélte azt a szolgát, aki elásta a tálentumát. 'Gonosz és rest' szolgának nevezte. Tálentumát elvette tőle és odaadta a másiknak." A lustaságot a Biblia tétlenségként határozza meg. Amihez gyakran társul munkakerülés és semmittevés. Tony Reinke a Desiring God-nak úgy jellemzi, "az elfoglalt lusta embert, aki mindig egy lelki ködben szenved, másokra irigykedik, aki folyton szükségben van, gyötrődik, és folyton egy kényelmes, semmitevő élet elérésének vágya hajt."

A naplopót lassúság jellemzi. Folyamatosan csak feleannyi erőfeszítést tesz, vagy más valakitől függ. Az életben való lézengés is lustaság. Ami az igyekezet hiánya, és elszakadás az Istentől kapott készségek fejlesztésétől. Jézus szó szerint azt mondta nekünk, hogy "menjetek" hirdessétek az Evangéliumot, szeressétek Istent és a többi embert. A Róma 12:11-ben elmagyarázza, "Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok."

A lustaság bűn, mert az, mint minden más bűn, elválaszt minket Istentől.

Jézus karakterének része a munka is, mi pedig az Ő képére lettünk teremtve, munkára vagyunk teremtve. Amikor tétlenül üldögélünk, akkor eltávolodunk az Ő jelenlététől, ami soha nem az Ő akarata vagy szándéka. Ő többet akar tenni rajtunk keresztül, mint amit mi el tudunk képzelni, de készségesen együtt kell működnünk vele.

A naplopót lassúság jellemzi. Folyamatosan csak feleannyi erőfeszítést tesz, vagy más valakitől függ


Mit mond a Biblia a lustaságról?
Isten munkálkodott amikor megteremtette a világot, és mindazt ami benne van, beleértve minket is. Megbízta az első férfit és nőt, hogy vigyázzon rá. Jézus megparancsolta nekünk, hogy mindennél jobban szeressük Istent, és szeressük felebarátainkat. Isten dicsőségére kellene elvégeznünk dolgainkat ezen a Földön. A Példabeszédek könyve általában ok-okozati formában foglalkozik olyan kérdésekkel is, mint a lustaság. Például arra tanít, hogy akik nem dolgoznak, fizetést se kapjanak. Ennek eredményeként, nem lesz pénzük, és így nem lesz mit enniük. Ez a tanács könnyen alkalmazható a mai modern életben is.

Jézus megosztotta gondolatait a lustasággal kapcsolatban, tálentumos példázatán keresztül a Máté 25:14-29-ben. Ebben Jézus mesél három szolgáról, akiket gazdájuk megbízott a vagyona egy részével. Az első szolga megduplázta a pénzt, a második szintén növelte értékét. A harmadik, lusta szolga, "elment, lukat ásott a földbe és elrejtette ura pénzét" (18 v.) A gazda feldühödött, és gonosz, lusta szolgának nevezte. "Gazdája akarata ellenére a szolga nem látta okát, hogy ezt a tálentumot munkával gyarapítsa." írja Anne Rathbone Bradley a Gospel Coalition oldalán.

Az eredti görög nyelv – amiben az Újszövetség íródott – a lustaságot gonosznak, bosszúságnak, nehézségnek fordítja; fájdalmat és bajt okozónak, rossznak. "Alanyesetként használva ezt a szót a Máté 6:13-ban," utalva a NAS Újszövetségi Görög Lexikonra. "Ez általában egy címet jelöl a görögben. Ezért Krisztus azt mondja, szabadíts meg minket a 'gonosztól', ami nagy valószínűséggel a Sátánra utal." Ez egy igen erős szókapcsolat arra a példázatra, ahol Krisztus a lustaságról beszél, egyúttal a Sátánra téve említést. Világos, hogy a Biblia szerint a lustaság rossz! Álnok és csábító, és a szolga esetében az Úrától való félelem ösztönzi. Lustaságot ebben az esetben a "mi történhet" kérdése befolyásolta. A lustaság akadályozhatja az ajándékokat, amelyeket Isten adott nekünk.

Bibliai Igék a lustaságról
1. "A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz." (Példabeszédek 12:23)
2. "A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik." (Példabeszédek 19:15)
3. "És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." (Kolossé 3:17)
4. "A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház." (Prédikátor 10:15)
5. "És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek" (Kolossé 3:23)
6. "A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott." (2Thessalonika 3:6)
7. "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." (Lukács 16:10)
8. "Ha a rest az ő kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni." (Példabeszédek 26:15)
9. "Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed" (Prédikátor 9:12)
10. "Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket." (Zsidókhoz 6:12)

A lusta életmód figyelmeztető jelei
Az unalom, halogatás és félbehagyott projektek a lustaság egyértelmű jelei. De mi a helyzet azokkal a bűnős dolgokkal, amelyek csak úgy észrevétlenül bekúsznak az életünkbe, leállítva produktivitásunkat? A rendszertelen alvási szokások, és a büszkeség, ami megakadályozza, hogy fontolóra vegyük az építő kritikákat, egy lusta élet jelei lehetnek. "A lustaság nem a pihenést jelenti" - írta Jared Wilson a Gospel Coalition oldalon, "ezért nincs benne semmi öröm. De amikor Jézus megszabadít bennünket, valóban szabadok leszünk – szabadon dolgozunk, szabadon szeretünk, szabadon pihenünk - örömmel és élvezettel, bámulattal és csodálattal, kiteljesedéssel és elégedettséggel."

Kevin DeYoung, a Gospel Coalition oldalon, a "Példabeszédek a lustaságról" című előadásában elmondta: "John Piper híres arról, hogy megkérdőjelezi azt az amerikai álmot, amiben az emberek a korai nyugdíjt kővetően életük hátralévő részét egy megszakítás nélküli vakációnak képzelik el Florida strandjain. Amikor Isten számon fog kérni bennünket hogyan tőltöttük életünk utolsó 20 évét, akkor a hatalmas kagyló kollekciónk nem lesz Rá nagy hatással." Valóban az a végcélünk, hogy üldögéljünk és kiszolgáljanak minket, vagy inkább az, hogy folyamatosan keressünk olyanokat, akiket szerethetünk, akiknek szolgálhatunk és akikkel megoszthatjuk az Evangéliumot? Fontos, hogy ne keverjük össze a Krisztusban való elégedettséget az önelégültséggel.

"Az igazi megelégedettség nem elégszik meg azzal, amid van, vagy ahol tartasz az életben. Szorgalmasan munkálkodik Isten dicsőségén, a közjó szolgálatán és Isten országának előmozdításán minden tettében." – írja Anne Rathbone Bradley "Hogyan legyünk elégedettek, de nem önelégültek" című cikkében.

5 módja annak, hogy lustaságod produktivitássá változtasd Isten számára

1. Tartsd karban a tested
"Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető." (Titus 1:8)

A missziós pásztor a gyülekezetemben gyakran emlékeztet minket arra, hogy előbb a látható, fizikai szükségleteiket kell betölteni azoknak az embereknek, akiket meg akarunk nyerni Istennek, mielőtt képesek lennének az evangélium igazságának befogadására. Ha a fizikai testünk megviselt és egészségtelen, akkor a lustaság könnyen gyökeret verhet életünkben. Az időszakos szűrővizsgálatok, az egészséges táplálkozás és az aktív életmód mind fontos tényező a lustaság elleni küzdelemben. "A keresztény életben sok olyan dolog van, amelyet lelki hiányosságként érzékelünk, valójában viszont fizikaival vannak összefüggésben" - írja John Piper lelkész.

2. Állíts fel és ragaszkodj néhány jó szokáshoz
"És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek." (Kolossé 3:23)

A szentségre való törekvés kemény munkát és fegyelmet igényel. A jó szokások távol tartják a lustaságot mint egy ébresztőóra, ami megakadályozza, hogy elaludj. Isten által szívünkbe helyezett egyszerű, jó szokások minden nap megóvhatnak minket attól, hogy lusta lelkiállapotba kerüljünk. "Alakíts ki szilárd, jó és pozitív hozzáállást a munkához. Ismerd fel, hogy Isten társalkotóvá, alkotótársává és munkatársává tett minket ezen a bolygón", tanította John Piper pásztor "Hogyan harcolj a lustaság ellen" című prédikációján. Állj ellen a kísértésnek, ami minden munkát küszködéssel és kínlódással járó feladatnak láttat. A Teremtő képére vagyunk formálva, hogy alkossunk!

"A lustaság nem a pihenést jelenti ezért nincs benne semmi öröm."


3. Dícséret
"Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!" (Zsoltárok 96:1)

"A dícséret nélküli szív, örömtelen szív." állítja Jared Wilson. "Az unatkozó és a lusta ember diagnózisa ugyanaz: egyfajta szomorúság. Az unalom és a lustaság elleni recept is ugyanaz: örvendezés az Úrban." Ahogy a hála megszűnteti panaszkodásunkat és a másokhoz való hasonlítgatást, úgy a dicséret felébreszt minket lustaságunkból. Isten kezének munkája mindennap körülvesz, mi mégis gyakran csak átrohanunk egy mozgalmas napon, ahelyett, hogy megállnánk és észrevennénk ezeket. Amikor időt szánunk a megmentő Jézus munkájára életünkben, szívünk felüdül. Marshal Segal írta a "Ásítozunk mert nem emlékszünk" című cikkjében, hogy "Ásítozunk Krisztus előtt, mert nem hagyunk időt magunknak hogy csodáljuk."

4. Élj békességben másokkal!
"Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget,
amely nélkül senki sem látja meg az Urat"
(Zsidó 12:14)

Teljes szívünkből szerethetjük Jézust, de nem vagyunk azonosak Vele. Lehetetlenség, hogy mindenkivel békésen éljünk ezen a Földön, de mindent megtehetünk ami tőlünk telik ennek érdekében, a többit pedig az Ő hozzáértő kezébe helyezhetjük. Ellenkező esetben a megbocsátatlanság, vagy a becsmérlő vélemények, az elszigeteltség fekete lyukába taszíthat bennünket. Kizárhatja életünkből a közösséghez való tartozás érzését. Nem arra vagyunk hivatottak, hogy egyedül éljük le életünket, de a törések azt okozhatják, hogy elszigeteltségünkben, felelősségtudat és támogatás nélkül találjuk magunkat. Amikor a tökéletlen körülmények ellenére továbbra is kitartunk azok mellett, akiket Isten az életünkbe helyezett, akkor állandó védelemmel rendelkezünk a lustaság ellen.

5. Haladj előre
"Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben." (Efézus 4:22-24)

Csak azért nézz vissza, hogy előre haladhass. Krisztus azért halt meg, hogy mi "teljes életet élhessünk." Folytatni fogjuk a hitünk létráján való felmászást mindaddig, amíg meg nem öleljük Jézust a mennyekben. A munka, amit szándékosan adott nekünk, hogy elvégezzük, mindaddig nem fog befejeződni, amíg haza nem hív minket. "Ne ess a lustaság és a fásultság csapdájába"; írja Erik Raymond, "mert a kényelem halálos iránytű. Azért fog hazudni neked, hogy látszólag megvédjen."

Milyen életre lettünk keresztényként elhívva?
"Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten." (1Thesszalonika 4:7)

Szent, fegyelmezett életre vagyunk elhívva, tele szeretettel és együttérzéssel az emberek iránt, akiket Isten a környezetünkbe helyezett. Életünk célja, hogy részt vegyünk Mennyei Atyánk munkájában, a bennünk élő Szent Szellem segítségével, Jézus kereszten elvégzett áldozati halála eredményeként. Megváltva bűnünk következményeitől, Istent kell keresnünk az Igéjében és az életünkben egyaránt, hogy dicsőséget szerezzünk neki minden cselekedetünkben.

Megpihenhetünk Őbenne munka közben, jól tudva, hogy a mennyben meg leszünk ajándékozva mindazért, amit itt az Ő nevében teszünk. A 2 Timóteus 1:9 azt mondja: "Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte." Isten nem hagyott bennünket magunkra, hogy nekünk kelljen kitalálni mi az életcélunk. Ha kétség merül fel bennünk, akkor Isten Igéjének Jézusban való beteljesedésére kell tekintenünk.

Ima a lustaság ellen
"Atyám; ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendezzünk és vígadjunk ezen. Szabadíts meg mindentől, ami akadályozza, hogy bátran kövessünk Téged, és az akaratod megvalósuljon az életünkben. Őrizd meg szívünket és elménket a lustaság minden formájával szemben: restség, tétlenség, munkakerülés, és fizikai testünk elhanyagolása. Leplezz le minden olyan betegséget, ami akadályozhat minket, és szabadítsd fel az elménk az eltorzult gondolatoktól, amelyek visszatartanak attól, hogy teljesen el tudjuk hinni, hogy azok vagyunk, akiknek Te mondasz minket. Használj minket a Te munkádban ezen a Földön, a Te nevedért és dicsőségedért. Jézus nevében, Ámen."


Ezeket is ajánljuk


A tetoválásról keresztény szemmel

Hogyan tarthatod meg a fiatalokat a gyülekezetben?

Három lépés a Covid-19 alatt kialakult depresszió leküzdésére


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu "Jézus ismerte a lustaság veszélyeit," írja David Chadwick. "A tálentumokról szóló példázatban elítélte azt...

Közzétette: Nicelife2021. április 13., kedd