LELKI MEGÚJULÁSRA VAN SZÜKSÉGÜNK
"Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől." (Apostolok cselekedete 3:19)

Mi a gyülekezet nagy szükséglete, és hogyan lehet kielégíteni?Lelki megújulás: "Az Istenfélelem megújulása közöttünk a legnagyobb és legsürgetőbb szükségletünk. Ezért ennek keresése legyen elsődleges feladatunk. Komoly erőfeszítéseket kell tennünk, hogy elnyerjük az Úr áldásait; nem mintha Isten nem lenne kész reánk árasztani áldásait, hanem azért, mert nem vagyunk készen arra, hogy elfogadjuk azokat. Mennyei Atyánk készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik kérik tőle, mint amilyen készségesen adnak földi szülők ajándékokat gyermekeiknek. De a mi feladatunk, hogy bűnvallás, alázat, bűnbánat és buzgó ima által teljesítsük azokat a feltételeket, melyek mellett Isten megígérte, hogy reánk árasztja áldásait. Megújulásban csak az imára adott feleletként reménykedhetünk."

Minden akadályt el kell távolítanunk: "Sátán semmitől sem fél annyira, mint hogy Isten népe elhárít minden akadályt és megtisztítja az utat, hogy az Úr kiáraszthassa Lelkét fáradt és megátalkodott népére. Ha Sátánon múlna, az idők végezetéig sem lenne ébredés sem kicsi, sem nagy, de mi tudatában vagyunk megtévesztő szándékának, és megvan a lehetőség, hogy szembeszegüljünk halalmával. Amikor elkészítjük az utat Isten Lelke számára, el fog jönni az áldás. Sátán épp oly kevéssé tudja majd visszatartani az Istentől aláhulló áldásokat, mint ahogy az ég ablakait sem tudja bezárni, hogy ne hulljon eső a földre. Sem a gonosz emberek, sem a gonosz angyalok nem akadályozhatják meg Isten munkáját, és nem rekeszthetik ki Őt saját népe közül akkor, ha e nép alázatos és bűnbánó szívvel, megvallja és elhagyja bűneit, és hit által igényli Isten ígéreteit."

Az imára adott feleletként: "Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak rá, s akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi ajándékaira. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden más áldást is."

Az eredmény: "A Lélek oly túláradva szállott az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Az Örökkévaló hatalmasan nyilatkozott meg egyházának. Úgy tetszett, mintha ennek az évszázadok óta visszatartott erőnek kiárasztása a mennyet nagy örömmel töltené el, hogy a Lélek kegyelmi kincseit a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megértés szava egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel. Jövendölések is hangzottak el. Az egész menny csodálattal hajolt le, hogy e hasonlíthatatlan, sőt felfoghatatlan szeretet bölcsességét szemlélje és csodálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel az apostolok: 'Ez az igazi szeretet!' A kapott adományt megragadták, és mi volt ennek eredménye? A Lélek kardja, új erővel élesítve, a menny villámaival megedzve, áttörte a hitetlenséget! Ezrek tértek meg egy napon."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Urunk segíts nekünk, hogy őszinték legyünk a bűnbánatban! Az igazi bűnbánat azt jelenti, hogy készek vagyunk elhagyni minden felismert bűnt - mondta George Vandeman. Amikor alázatosan megvalljuk, megbánjuk bűneinket és készek vagyunk elhagyni minden felismert bűnt, akkor a buzgó ima megnyitja az utat a megújulás, a reformáció és az újjászületés előtt, és így Sátán képtelen lesz megállítani ezt a folyamatot.

"Szerető Atyánk! Kérjük, küldd Szentleikeket, hogy megújítson bennünket, s hogy szereteted látható legyen szavainkon, tetteinken és más emberekhez fűződő kapcsolatainkon keresztül."