AZ IMA ÉS SZORGALOM
"Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek." (Zsidók 12:14-15)

Hogyan nyilatkoztathatom ki Krisztust azoknak, akikkel életem összehoz ma?Az Istenfélő élet tanúságtétele: "A jellem hatalom. Az igaz, önzetlen, Istenfélő élet csendes bizonyságtevésének szinte ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét tükrözi, akkor együtt működünk vele lelkek megmentésében, és csakis akkor tudunk együtt munkálkodni Istennel, ha életünk az Ő jellemét tükrözi. Minél messzebbre terjed befolyásunk, annál több jót tehetünk. Ha azok, akik magukat Isten szolgáinak mondják, követik krisztus példáját, és gyakorolják mindennapi életükben a törvény elveit; ha minden tettük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenekfelett és felebarátjukat, mint önmagukat, akkor lesz ereje az egyháznak arra, hogy felrázza a világot."

A készség belülről fakad: "Az igaz jellemet nem kívülről alakítják, húzzák az emberre, hanem az belülről sugárzik kifelé. Ha másokat az igazság ösvényére kívánunk vezetni, akkor annak elveit gondosan meg kell őriznünk szívünkben."

Letagadhatatlan érv: "Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, inkább attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, ellenállhatnak felhívásainknak, de az önzetlen szeretetet sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellentmondani. A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet hatalom a világon. ha olyan ember szólja Isten Igéjét, aki megszentelődött általa, akkor az Igének életadó ereje van, amely vonzóvá teszi azt a hallgatók számára, és meggyőzi őket élő valóságáról. Ha valaki szeretetből fogadta el az igazságot, ez megmutatkozik meggyőző modorában, hanghordozásában."

Azt mondjuk, amit valóban tudunk: "Krisztus tanúbizonyságaiként el kell mondanunk, amit mi magunk láttunk, hallottunk, éreztünk. Ha lépésről lépésre követjük Jézust, jogunk van elmondani a lényegét annak az útnak, amelyen vezet minket. Elmondhatjuk, hogy tettük próbára ígéretét, s hogyan találtuk igaznak. Bizonyságot tehetünk, hogy megismertük Krisztus kegyelmét. Ez az a bizonyságtétel, melyre Urunk hív, s melynek hiányában a világ elvész."

A bennünket körülvevő légkör: "Minden embert a reá jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett valamilyen halálos bűn szennyétől. A bennünket körülvevő légkör - tudatosan vagy öntudatlanul - kihat minden emberre, akivel érintkezünk."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha önző, önelégült életet élünk, olyan légkör vesz körül bennünket, ami eltaszít tőlünk másokat. Ha Isten jelenléte megváltoztatja életünket, akkor szeretet, kedvesség, önzetlenség fog jellemezni bennünket, és ez mágnesként vonzza az embereket Jézushoz. Nem azon múlik, hogy mit mondunk, hanem hogy miként élünk. Gyakorolni kell, amit prédikálunk, és mindnyájunk számára ez a legnehezebb.

"Urunk! Segíts nekünk, mert e világ elvész, mivel nem lát elegendő átalakult életet. Mivel kevés azok száma, akik élete tanúbizonyságot tenne Krisztus szeretetéről, kedvességéről és igazságáról. Urunk költözz belénk, és sugározd ki belőlünk az együttérző szeretet jellemtulajdonságait."

Átalakult életünk tanúbizonysága - nem a némiként kiigazított, hanem a gyökeresen átformált - hatalmas befolyást gyakorolhat a világra, és vonzóvá teheti a vallásosságot az emberek számára.