IMA KRISZTUS NEVÉBEN

"És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt." (János 14:13-14)

Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Miért fontos az Ő nevében imádkozni?

Több mint nevének emlegetése: "Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említeni az ima elején és végén. Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat, ígéreteit hisszük, kegyelmében bizakodunk és munkáját végezzük."

Krisztus neve életfontosságú: "A tanítványok Krisztus nevében végezzék munkájukat. Minden szavuk, minden cselekedetük Krisztus nevére hívja fel a figyelmet. Neve az éltető erő, mely által a bűnösök megmenthetők. Hitük Krisztusban, a kegyelem és erő Forrásában gyökerezzen. Minden kérést az Ő nevében tárjanak az Atya elé, mert akkor meghallgatja őket Isten. Országában semmit ne ismerjenek el, melyen nincs rajta nevének felirata."

Neve hatást ad: " 'Kérjetek nevemben' - mondta Krisztus. Ez imátoknak hatékonyságot kölcsönöz, és az én Atyám kegyelmének gazdagságát adja nektek. Kérjetek és adatik, hogy örömötök teljes legyen."

Isten tiszteletben tartja Krisztus nevét: "János, a szeretett apostol a Szentlélek sugallatára nagyon érthetően és mély meggyőződéssel mondja: 'Ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kérünk Őtőle' (1Jn 5:14-15). Tehát ostromold kéréseddel az Atyát Jézus nevében. Az Atya becsüli ezt a nevet.

A siker titka: "Mikor a tanítványok még nem ismerték meg az Üdvözítő határtalan erőforrásait és hatalmát, akkor ezt mondta nekik: 'Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben' (Jn 16:24). Krisztus megmagyarázta ezzel tanítványainak, hogy ismeretük titka abban van, hogy az Ő nevében mindig és minden körülmények között erőt és kegyelmet kérhetnek az Atyától. Nincs senki a földön élő emberek között, akinek valamiféle olyan hatalma, ereje lenne, amit nem Istentől kapott. Ennek a hatalomnak, erőnek a forrása pedig a leggyengébb emberi lények előtt is nyitva van. 'Akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt' (Jn 14:13) - mondta Jézus."

Isten kedvét leli a válaszban: " 'Imánkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szentlélek sugallata szerint is. Ez a magyarázata annak, hogy 'a Lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal' (Róm 8:26). Az ilyen imára Isten örömmel felel. Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ imáinkra."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Nincs más név mennyen és földön, mely által segítséget, megváltást, üdvösséget, védelmet, gyógyulást és helyreállítást nyerhetnénk. Jézus neve minden név fölött van. Boldogok és áldottak azok a gyermekek, akik bíznak benne, és engedelmesen követik tanácsát és vezetését. Ő a Kálvárián legyőzte sátánt és gonosz angyalait. Ezért, amikor Jézus nevében imádkozunk, bizonyosan győzhetünk a sötétség hatalmai felett. Dicsőség legyen Istennek a magasságban. Dicséret és hódolat és hála legyen neki örökkön örökké.

"Köszönjük neked Istenünk szerető gondoskodásodat és az örök üdvösséget, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztusban adtál nekünk."