KÖSZÖNTÜNK, PIHENÉS!

"Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr Lelke, így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak." (Ézsaiás könyve 63:14; új protestáns fordítás)Amikor a Szentlélek nyugalmat ad, az nem feltétlenül alvást jelent. Sőt, a Lélekkel telt embereket is figyelmeztetni kell időnként, hogy lassítsanak egy kicsit.

Az a nyugalom azonban, amit Isten ad, elsősorban lelki jellegű. Ézsaiás szerint az Úr vezeti az Ő gyermekeit, akiknek nyugalmat ígér, ez pedig tevékenységet jelent. Ám nem olyat, amellyel kiérdemelhetjük az üdvösséget! Annak, aki a cselekedetek általi üdvösség szorításában él, egy pillanatnyi nyugalma sincs. A Lélekkel telt emberek tudják, hogy üdvösségük biztos Jézus Krisztusban. "Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Rómaibeliekhez írt levél 8:14)

Ézsaiás 61:1-3. versei csodálatosan ábrázolják azt a nyugalmat, amit az evangélium megígér. Megnyugodva felszabadulhatunk a lelki szegénység alól, majd a megtört szív szenvedéseitől. Halleluja! Megnyugodva felszabadulhatunk a rossz szokások és függőségek rabságából, és jövőnket Isten örökkévaló céljának szemszögéből szemlélhetjük. A vigasz, a szépség és az öröm veszi át a gyász és a fájdalom helyét, amely kimeríti energiánkat, és elszívja életerőnket. A dicsőítés és a biztonságérzet hatalmas tölgyfaként növekszik lelkünkben, amint a Szentlélek Jézushoz vezet bennünket. Az Ő szava kérlel: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Máté evangéliuma 11:28)

Ma, amint megnyitod a szíved a Szentlélek előtt, Ő betölt azzal a dicsőséges bizonyossággal, amelyet a zsoltáríró is érezhetett, midőn így tett bizonyságot: "Csak Istenben nyugszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom." (Zsolt 62:1) Kérlek, ne menj el ma otthonról e bizonyosság nélkül, különben igen nyugtalan napnak nézel elébe!

Imádság a mai napra
"Uram, nyugtalan vagyok mindaddig, míg meg nem nyugszom tebenned! Ma ismét elfogadom megváltásod teljességét!"