EGY IGAZ ZSIDÓ, AKI LÉLEKBEN JÁR

"Hanem az a zsidó, aki belsőképen az; és a szívének a Lélek által történő, nem betű szerinti körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van."
(A rómaiakhoz írt levél 2. fejezetének 29. verse)Az "édesem" szót gyakran használjuk becézésként. Természetesen nem ízhatást jelöl, hanem két szív közötti bensőséges kapcsolatot. Ha nincs ilyen kötődés, a szó értelmetlenné válik. Pál hasonló szójátékot használt, amikor a zsidókról és a Lélekről beszélt. A zsidók tudták, hogy a nevük azt jelenti, "dicsőség, dicséret", és hitték is, hogy ők Isten dicsőségének visszatükröződései a Földön. A büszkeség azonban arra vezette őket, hogy inkább emberektől szerezzenek dicsőséget, semmint az Úrral való igaz, szívbéli kapcsolatból. Ez a kapcsolat lett volna a Mennyből származó dicséret kiáradásának forrása.

Különös módon, a zsidó büszkeség alapvető forrása a külső körülmetélkedés lett. Végül a kereszténységgel való konfliktus miatt a gondolkodóik ugyanarra a következtetésre jutottak, mint amit Pál fejtett ki a rómaiakhoz írt levélben. A zsidó író, Lipmann rabbi így magyarázta ezt. "Megtörtént, hogy egy keresztény így csúfolt bennünket. 'Az asszonyok nem is számítanak zsidónak, mert nem lehet őket körülmetélni.' Aki ilyet mond, nincs tisztában azzal, hogy a hit nem a körülmetélkedést jelenti; a hit a szívben lakozik. Akinek nincs őszinte hite, az nem is részese a zsidó körülmetélkedésnek; ám akinek őszinte hite van, az úgymond zsidó, ha nincs is körülmetélve."

Egy szerelmes a párját a jelleméért, személyiségéért és az iránta érzett szeretete révén nevezi "édesem"-nek, nem pedig a ruhája vagy a parfümillata miatt. Isten gyermekei is akkor lesznek Uruk dicsősége és öröme, ha a szívükben lakozó Léleknek engednek, és már nem a külsőségre támaszkodnak, például a szombatünneplésre, a tizedfizetésre vagy az egészséges életmódra; inkább engedik, hogy a szívükben a Szentlélek bensőséges, szeretetteljes kapcsolatot alakítson ki. Ráébrednek, hogy Isten sokkal hatalmasabb annál, mint bármilyen skatulya, amibe a szervezett vallás a maga szabályával és rítusával megpróbálja bezárni Őt.

Imádság a mai napra
"Atyám, bocsáss meg nekem, hogy a saját cselekedetemmel akartam kiérdemelni a kegyelmedet, és add, hogy mindig szem előtt tartsam, a te szereteted feltétel nélküli."