A SZÍVBE ÍROTT TÖRVÉNY

''Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be. megbocsátom az ő bűnüket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.'' (Jer 31:33-34)Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés a bűnünk miatt. Engedelmességét nekünk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd ''a Lélek gyümölcseit''. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szívünkbe írta, Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk ezen a Földön, ahogy Ő járt. Főképpen két tévedésre kell ügyelniük Isten gyermekeinek, különösen azoknak, akik a kegyelemben újonnan részesültek. Az első, már említett tévedés abban áll, hogy saját cselekedeteikre támaszkodnak, mindent megtesznek, hogy összhangba hozzák magukat Istennel. Aki a parancsolatok betartásával akar életszentségre eljutni, lehetetlent kísérel meg.

A másik, nem kevésbé veszedelmes tévhit az, hogy Krisztus felment bennünket Isten törvényének megtartása alól. Miután, úgymond, hit által nyerhetjük el Krisztus kegyelmét, cselekedeteinknek egyáltalán semmi közük sincs a megváltásunkhoz. Ha a törvény a szívünkbe van írva, vajon nem fog-e élő alapot ölteni az életünkben?Ahelyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól, épp a hit, éspedig egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé, az engedelmességre képessé tesz bennünket. Ahol nemcsak Isten szavában való hitet, hanem iránta való engedelmességet is találhatunk, ahol egyedül érte ver, érte dobog a szív, csakis ott van igaz hit, olyan hit, amely a szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a szívet. Egyedül az ilyen hit alakítja át a szívet Isten képmására. Az a szív, amely régi állapotában nem volt képes Isten törvényeit megtartani, mert nem is tehette, most örömmel kiáltja a zsoltáríróval: ''Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!'' (Zsoltárok 119:97) Beteljesedik bennünk a törvény igazsága; akik nem test szerint, hanem Lélek szerint járunk. (Rómabeliekhez 8:1)