A NAGYSZERŰ ÉNEKLÉS

"Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe." (1Tim 3:16)

Sok Újszövetség-kutató úgy vélekedik, hogy ezek a szavak, amelyeket ma idézünk Pál Timótheushoz írt leveléből, tulajdonképpen egy korai keresztény énekből származnak, ami a csodálatos Megváltó Jézust dicsőítette. Ha találsz vagy komponálni tudsz e hat sorra megfelelő dallamot, akkor elénekelheted vagy eljátszhatod hangszeren te magad is, s közben emlékezz rá, mennyit jelentett Jézus a keresztényeknek az I. században. Szerettek hálaadással szívükben énekelni az Úrnak (Kol 3:16).

Amikor a nagy ébredések alkalmával Krisztust magasztalták, a Szentlélek által betöltött emberek gyakran énekelni kezdtek, így mondták el az Úrral való tapasztalatukat. A walesi megújulás sem volt kivétel, amely oly nagy hatást gyakorolt a XX. századi kereszténységre. Dávid Matthews szemtanú beszámolójában így beszélt az összejövetelekről: "Ilyen csodálatos rögtönzött éneklést csakis egy természetfeletti erő tud előhívni, s ez az erő az isteni Szentlélek. Nincs kórus, sem orgona, csak spontán, kenetteljes, szívből felfakadó énekek. Éneklés, zokogás, imádság követik egymást szünet nélkül."

Evan Roberts, Isten eszköze a nagy walesi ébredés során gyakran imádkozott ekképpen: "Úr Jézus, segíts Szentlelked által a kereszt elé jutnunk. Dicsőítsd meg magad ezen az összejövetelen! Ó, Szentlélek, végezd el munkádat most általunk és bennünk! Amikor Isten válaszolt imájára, a walesi férfi ugyanúgy dicséneket énekelt neki, mint ahogy te is énekelhetsz a késői eső által hozott megújulás során!

Imádság a mai napra
"Atyám, töltsd be szívemet Jézust dicsőítő és magasztaló énekekkel!"